NPRN705 Връзки с обществеността в маркетинга

Анотация:

Да провокира приложението на ПР като част от интегрираните маркетингови комуникации и да покаже на студентите различни начини за прилагане на ПР в полза на постигане маркетинговите цели на компанията. Да се изчисти разграничението между ПР и маркетинг като се изучи ролята на ПР в реализирането на маркетингови програми. Студентите активно да търсят и обработват информация, свързана с маркетинговото и ПР поведението на компаниите у нас и по света.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

гл. ас. Десислава Данкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знаят:

Какви са сходствата и различията между ПР и маркетинг.

Как на теория и на практика двете комуникационни дисциплини си взаимодействат.

2) могат:

Да анализират качествата на предлаганите у нас и по света кампании.

Да планират маркетингова ПР кампания за продукт, услуга или организация.


Предварителни изисквания:
Преминат курс NPRN504

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.“Добавената стойност на Пъблик рилейшънс”, Томас Л. Харис, Рoй Комюникейшън.

2.“Неизменните 22 закона на маркетинга”, Ал Рийс, Класика и стил.

3.“22 неизменни закона на брендинга”, Ал Рийс, Лаура Рийс, Класика и стил.

4.“22 неизменни закона на е-брендинга”, Ал Рийс, Лаура Рийс, Класика и стил.

5.“Управление на маркетинга”, Филип Котлър, Класика и стил.

6.“ПР през 21 век”, Томас Л. Харис, Рой комюникейшън.

7.Marketing PR: The How to make it work, Rene A. Henry Jr, Iowa State University, Ames.

8.Handbook of strategic PR & Integrated communications, Clarke Caywood.

9.Positioning: The Battle for your mind, Al Ries, McGraw-Hill.

Средства за оценяване:

1. Участие в семинар

2. Разработване на МПР програма.