NPRN816 Публично говорене

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представляват различни форми на учебна натовареност насочени към:

1)Подготовка и представяне на текст пред публика.

2)Усвояване на умението за структуриране на тези, антитези, аргументи, контрааргументи и правилна употреба на доказателствения материал в текста и изказа му.

3)Изграждане на адекватно поведение пред публика с помощта на актьорските техники.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

 Калин Калчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят как да използват словото и речта си за постигане на определената от тях цел в публичното говорене.

2) могат адекватно да анализират ситуация, да приложат инструментариума на реториката и да защитят тезата си.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания/ умения/ интереси в областите на политиката, обществените комуникации, медиите, маркетинга и социологията.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Аристотел, Реторика, С., 2013

2. Аристотел, За поетическото изкуство, С., 1993

3. Александрова, Д., Основи на реториката, С., 2008

4. Ботева, М., Речник по реторика - 150 аргумента на оратора, С., 2008

5. Гелър, В., Как се прави въздействащо радио, С., 1996

6. Гърбев, Л., Образи зад думите, С., 1999

7. Гърбев, Л., Алгоритъм на звучащото слово, С., 2011

8. Ведър, Й., Реторика и ораторско изкуство, С., 2000

9. Карнеги, Д., Изкуството да говорим пред другите, С., 2011

10. Карнеги, Д., Как да придобием самоувереност и да влияем на другите чрез изкуството да говорим пред публика, С., 2011

11. Методиева, Л. Беседи по реторика, С., 1986

12. Методиева, Л. Нови изследвания по история на реториката, С., 2010

13. Радева, В., Реторика и аргументация, С., 2013

14. Стоянов, Р., Комуникационна демокрация, С., 2016

15. Сариев, И., Мениджмънт на информацията, С., 2007

16. Христоматия на ораторската реч, С., 1984

17. Ценков, Б., Творци на ораторското изкуство в България.С., 1986

18. Цицерон. За оратора. С., 1992

19. Цицерон. Избрани речи, С., 1983

Средства за оценяване:

Текущ контрол:

1. Писмени задачи - 25%

2. Практически задачи - 25%

3. Устен изпит - 50%