NPRN711 Управление на комуникациите на арт продукти

Анотация:

• Курсът се състои от 30 академични часа, които проследяват в концептуален и практически план как се управляват комуникациите на арт проекти.

• Проблемни ракурси по темата…- 16 часа

• Посещения на различни арт събития – 10 часа

• Работа върху арт проект с различни казуси – 4 часа

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Петя Александрова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какво представлява арт проект и как той се управлява в сферата на комуникациите

2) могат:

• да осъществят комуникацията между медии и арт проeкт


Предварителни изисквания:
Да притежават обща култура в областта на изкустватаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Лиотар, Жан Франсоа „Постмодерни поуки” С. Критика и хуманизъм 2003

• Фуко, Мишел, „Археология на знанието“ С. Наука и изкуство 1990

• Пешева, М. и др.“Думите на медийния преход“ Велико Търново, 2010.

• Аристотел, „Реторика“, С. 1993

• Аристотел, „За поетическото изкуство“, С. 1993

• Барт, Роланд, „Въображението на знака“, С., 1991

• Башлар Гастон, “Поетика на пространството” С., 1988

• Бахтин, Михаил, „Философия на словесността“, С., 1996

• Лотман, Юрий, „Култура и информация“, С., 1992

• Лотман,Юрий, „Култура и взрив“, М. 1992г.

• Рикьор ,Пол,“ Живата метафора“, С 1994г.

Средства за оценяване:

1. тест по изкуства

2. практическо управление на арт проект