MUSB075EC Електронна и компютърна музика

Анотация:

•Курсът се състои от 30 академични часа, които се предлагат през

Есенен семестър на академичната учебна година и е предназначен за

студенти от четвърти курс, БФ, които изучават MUSB075 EC Електронна и компютърна музика.

Курсът по Електронна и компютърна музика е насочен към теоретическо изясняване и практическо усвояване на изучавания материал, към осъществяване на тясна връзка между музикално-художественото и техническото развитие, между инструменталните сръчности и умения и музикалнослуховото развитие. Обучението е свързано със запознаване с принципа на звукоизвличане, изпълнителските възможности на съвременните електронни музикални системи, с изпълнителските изразни средства като елементи на художествената интерпретация, изграждане на усет за жанр и стил, изграждане и усъвършенстване на умения за музициране. Курсът запознава със същността на електронната и компютърната музика, електронното звукоизвличане, синтеза на звук и възможностите за звукообработка, програмирането и изпълнението на музика.

В рамките на обучението се придобиват познания по отношение фактурното изложение на музикалния материал за синтезатор, аранжирането за електронен инструмент и създаването на партитурен запис (въз основа на придобити знания за основните елементи на музикалния език), стандарта MIDI. Разглеждат се теми свързани с възможностите които компютърните технологии предлагат за звуко-творчество, интеграция между изкуствата.

Нотният материал предназначен за инструментално обучение е разнообразен по характер и настроение, степенуван е по трудност. Систематизиран е за постепенно запознаване и овладяване на музикално-изразните елементи – мелодия, ритъм, хармония и пр. Включва широк спектър от музикални образци – из областта на класиката, фолклора, поп-музиката, джаза, електронната музика. Изпълнението на музика с различна жанрово-стилова насоченост разширява музикалния кръгозор, спомага за развитие на усет за ориентир в интонационно-речниковия фонд на различните видове музика,спомага за изпълнителското ограмотяване.

Прослушване с анализ, на примери с различна жанорово-стилова определеност. Изграждане на критерий за оценка на музикалноизпълнителските резултати.

Обучението е свързано със запознаване със спецификата и стилистиката на творби из областта на електронната и компютърната музика, естетиката на различните видове електронна и компютърна музика, претворяването на сцена на образци из областта на електронната музика, запознаване с различни форми на изпълнителско музициране , лайв електроник, работа в студио.

Отделните теми са посветени на посочените проблеми. Степенуването и разпределението им в процеса на обучение - предвид тяхната взаимна зависимост - се предопределя от избран методически подход и от хронология за практическо усвояване на знания, като се вземат предвид и индивидуалните особености, музикалното и техническо развитие на всеки един от обучаваните.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Симо Лазаров  д-р
доц. Росица Бечева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Опитността придобита по време на обучението позволява на студента да участва в различни проекти в НБУ и на сцена. Студентите имат възможността да работят в екип/група/индивидуално/.

Успешно завършилите курса по Електронна и компютърна музика студенти:

1.Усъвършенствуват практическите умения за музициране със синтезатор, съвременни електронни средства за музикална продукция и интерпретация.

2.Задълбочават теоретичните познания по отношение програмиране, изпълнение на музика, създаване на звукови картини, практически умения за работа с електронни (компютърни) музикални системи, познанията в областта на музиката и компютърните технологии.

3.Усъвършенстват познанията относно създаването на собствен звуков продукт с помощта на компютърни музикални системи.

5. Усъвършенствуване на уменията по отношение на партитурно записване на звуковия музикалния материал.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат задълбочени знания по солфеж и музикална теория, както и технически инструментални умения. Те следва да са преминали обучение в курсовете предхождащи настоящия курс, както и да са натрупали необходимите познания за работа по специалността.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Музикалната практика в България
 2. Световна музикална практика
 3. Електронна музика.Критерии за възприятие
 4. Компютърна музика.Критерии за възприятие
 5. Акустична музика. Акустичен звук.Критерии за възприятие
 6. Електроакустична музика(electroacoustic music). Критерии за възприятие
 7. Музикални структури в електронните синтезатори
 8. Музикални структури в електронните синтезатори - продължение
 9. Шумова музика (Noise music). Критерии за възприятие
 10. Акузматична музика. Критерии за възприятие
 11. Soundscape music.Критерии за възприятие
 12. Space music.Критерии за възприятие
 13. Синтезатор, компютър и DJ практика
 14. Оркестрация в MIDI
 15. Съвременните електронни средства за музикална продукция и интерпретация и възможностите за интеграция между изкуствата.За различните аспекти на взаимовръзка между музикална технология,естетика,социология. и др.

Литература по темите:

Пепоръчителна литература за курса по Електронна и компютърна музика:

• Лазаров, С., Електронна музика и синтезатори ,С."Техника"1986

• Лазаров, С. Електронни музикални ефекти, С. "Техника", 1984

• Лазаров С, Емил Лазаров Компютри и музика С. "Техника", 1989

• Лазаров, С. Звукът, 2002

• Лазаров, С.МИДИ музика за начинаещи, 2002

• Лазаров, С. Електронната музика, 2002

• Бечева, Р.Електронна музикална интерпретация, С., 2009

• Абрашев, Б. Оркестрово - звукова материя, С."Музика",1976

• Георгиев, Е. Музикална акустика, С. "Наука и изкуство",1975

• Каталози на фирми- производителки на музикални инструменти и софтуер

•Материали от Интернет

• Доклади от научни конференции

Нотна литература:

•Бечева Р.,М. Бечева. Синтезаторът в музикалното обучение. Методика на обучението по синтезатор с акомпаниращи функции. Школа за синтезатор с акомпаниращи функции.С., Полиграф Юг, 2001 – одобрено от МОН

•Бечева Р.,М. Бечева. Методика на обучението по синтезатор с автоматичен акомпанимент.С.,Полиграф Юг, 2001

•Бечева Р.,Greats for synthesizer 1,С.,2002

•Бечева Р.,Greats for synthesizer 2,С.,2002

•Бечева Р.,Електронна музикална интерпретация,С., 2009 – Приложение

•Lazarov S, V.Lazarov.Songbook for Synthi Players No1

•Lazarov S, V.Lazarov.Songbook for Synthi Players No2

•Lazarov S, V.Lazarov.Songbook for Synthi Players No3

Средства за оценяване:

Формирането на оценката е комплексно.Зависи от активността на студента по време на протичането на курса, от изпитния резултат по време на сесията, участието в семинари, концертни изяви, проекти.

Форми на текущо оценяване:

1. Интерпретация 50%

2. Практическа разработка 25%

3. Проект 25%

Финалното оценяване е чрез практически изпит (интерпретация, изготвяне на звуков проект) и писмена задача - изготвяне на партитурен запис, проект, презентация.