MUSB075PS Поп и джаз пеене

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които се предлагат през Есенен семестър на академичната учебна година и е предназначен за студенти от БФ, които изучават поп и джаз пеене. Курсът се провежда в съответствие с Наредба за учебния процес в НБУ като индивидуален курс.

Обучението по поп и джаз пеене е насочено към индивидуалното развитие и творческо разгръщане на младите артисти. В курса продължава усвояване на вокалната техника: певческа стойка, певческо дишане, артикулация и звукоизвличане. Вокалните упражнения стимулират разширяване и изравняване на диапазона и усложняване на метроритмичния усет. Студентите интерпретират песенен материал подходящ за индивидуалното им етапно развитие, като целта е максималното им доближаване до нивото на тези навлизащи от националните музикални училища.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

гл. ас. Илиян Парасков  д-р
почетен професор Етиен Леви  д-р
преп. Камелия Тодорова  
гл. ас. Нели Маринкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

В края на обучението си студента познава фразировъчните специфики в стиловете на поп,рок, диско, блус и джаз музиката, както и особеностите в жанровете мюзикъл и филмова музика. Придобил е умения и навици за самоподготовка и интерпретация и е подобрил своите умения върху дишането, фонацията, артикулацията и интонацията. Придобил е опит в резлизирането на театрално-сценична изява.
Предварителни изисквания:
Нотна грамотност и издържани практически изпити за предходната година.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Задаване на индивидуални цели в рамките на семестъра
 2. Подбор на концертен материал - мюзикъл
 3. Дихателни и вокални упражнения с фокус върху контрола на дишането и фонацията и подготовка на зададения репертоар
 4. Вокални упражнения с фокус върху прецизиране на интонацията и подготовка на зададения репертоар
 5. Вокални упражнения с фокус върху прецизиране на интонацията и подготовка на зададения репертоар
 6. Вокални специфики в жанра мюзикъл
 7. Интерпретация срещу имитация
 8. Запознаване със сюжетния контекст на зададения мюзикълен репертоар и преосмисляне на вокалното изпълнение през конкретиката на текста
 9. Планиране на вокалното изпълнение като сцена от сюжетната линия. Подготовка за театрално-сценичната реализация.
 10. Подготовка за театрално-сценичната реализация на вокалното изпълнение
 11. Подготовка за театрално-сценичната реализация на вокалното изпълнение
 12. Колоквиум
 13. Обзор на постигнатите цели в рамките на семестъра и репетиции за концерт
 14. Репетиции за концерт
 15. Концерт с репертоар мюзикъл

Литература по темите:

Нотният материал, аудио и видео носителите съответстват на заложената стилова последователност, както и на индивидуалността и нивото на студента.

Средства за оценяване:

1. Интерпретация 30%

2. Практическа разработка 20%

3. Презентация 50%