MUSB700 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - ІІІ част

Анотация:

Курсът MUSB700 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - ІІІ част се състои от 30 аудиторни часа и 60 самостоятелна работа, разпределени в един семестър. Явява се трета част от цикъл от 4 курса (1. MUSB530 - хармония, 2. MUSB630 - анализ първо ниво, 3. MUSB700 - полифония, и 4. MUSB800 - анализ второ ниво), предназнач за бакалавърската програма “Музика” - модул “Тонрежисура и музикален мениджмънт”. Часовете на курса са теоретични и практически. По време на обучението в 4-те части студентите се запознават с основни понятия, термини, реалии и факти в тези 3 основни и взаимосвързани музикално теоретични дисциплини (1. хармония, 2. полифония и 3. музикален анализ). Изучават основните технологични принципи на конструирането на музикалната тъкан, на формиране на музикалната творба, основните композиционни системи, разгледани в тяхното развитие през различни епохи и стилове, респ. развитието на творческия процес.

В НАСТОЯЩИЯ курс MUSB700 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - ІІІ част се запознават с ПОЛИФОНИЯТА.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите този курс по ПОЛИФОНИЯ студенти:

1) знаят: най-важните исторически процеси и факти по отношение на многогласа (контрапункт, полифония), основните принципи на многогласния музикален строеж и създаването на полифоничната творба.

2) могат: да третират осведомено принципните многогласни композиционни техники в тяхното развитие през епохите; да разпознават различни епохи, стилове и композиционни конструкции.
Предварителни изисквания:
Познания по солфеж, теория и история на музиката, респ. да са изучавали първите 2 части (MUSB530 и MUSB630) от този 4-частен курс.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни понятия и термини в многогласа. Контрапункт и полифония. Хипотези за възникване на полифоничния строеж”. Принципи на контрапунктирането. Начини на преобразуване на полифоничната тема. Грегориански хорал. За понятието "строг стил" (палестринов). Етапи на развитието на полифонията
 2. Характеристики на старата мелодия. Написване на кантус фирмус. Системата на Йохан Йозеф Фукс за обучение по контрапункт. Първи вид двуглас – нота срещу нота
 3. Втори вид двуглас – две ноти срещу една Трети вид двуглас – четири ноти срещу една
 4. Синкопът в двугласа. Четвърти вид двуглас – контрапункт в синкопи. Раздробявания на синкопа. Прост и сложен контрапункт
 5. Пети вид двуглас – цветиста мелодия Музикалното изкуство на ХІV век. Ars nova. Полифонията на Възраждането.
 6. Свободен двуглас (две цветисти мелодии) Имитация. Видове. Прост и сложен контрапункт. Франко-фламандска полифонична школа
 7. Канон. Видове Полифонията в Англия (ХII – ХVI век)
 8. Реформацията. Протестантски хорал и хорални полифонични реализации Й. С. Бах и протестантският хорал. Хорали и хорални реализации на Й. С. Бах
 9. "Свободен” (Бахов) стил Инвенция. Двугласни и тригласни инвенции на Й. С. Бах – обща характеристика Конструкции на двугласни и тригласни инвенции на Й. С. Бах
 10. Фуга. Особености на формата на Баховите фуги в прелюдиите и фугите на Добре темперирания клавир (ДТК) Конструкции на фуги от ДТК на Й. С. Бах
 11. Цифрован бас – basso continuo: „технически характеристики Епохата на цифрования бас като преходна между старата полифония (контрапункта) и хомофонно-хармоничния многоглас
 12. Същност на прехода от контрапункт (полифония) към хармония в западноевропейската музика Полифонията през ХVII и първата половина на ХVIII век
 13. Полифонията в епохата на класицизма и романтизма Полифоничните форми в музиката на ХIХ – началото на ХХ век
 14. 14 Полифонични техники и реализации в ХХ и XXI век
 15. Обща дискусия

Литература по темите:

Абрашева, Светлана: Български народен двуглас, Наука и изкуство, София, 1974

Ангелов, Ангел: Контрапункт, част І и ІІ, 2-о изд., Пловдив, 1996-97

Ангелов, Ангел: Теория и технология на полиморфичната структура, Адванс, Пловдив, 1998

Арнаудов, Георги: Бележки към разбирането на понятието стил в музиката от края на ХХ и началото на ХХI век. В: Българско музикознание, с. 182-200, бр. 3-4, 2013

Белтрандо-Патие, М.-К.: История на музиката, част 1, София, Музика, 1997

Белтрандо-Патие, М.-К.: История на музиката, част 2, София, Музика, 1999

Бросар, С. дьо: Речник по музика (1705) – превод и коментари Явор Конов, Ниба Консулт, София, 2010

Дьо Сен Ламбер: Принципите на клавесина (Париж, 1702), Нов трактат за акомпанимента на клавесин, на орган и на други инструменти (Париж, 1707), анотирани преводи Я. Конов, Конов, Я.: Първият трактат по клавесин – "Принципите на клавесина", Дьо Сен Ламбер, Париж, 1702 – дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор (София, 1997), София, Музикално общество "Васил Стефанов", 1998

Енциклопедия на българската музикална култура, София, Издателство на Българската академия на науките, 1967

Илюстрована енциклопедия на музикалните инструменти от всички епохи и региони на света, текст Б. Абрашев и Вл. Гаджев, илюстрации Ант. Радевски, София, Кибеа, 2000

Конов, Явор, автор и съставител:, различни текстове: yavorkonov.alle.bg

Конов, Явор: „Българските учебници по контрапункт и развитието на учебната дисциплина полифония (Кантус фирмус и двуглас)“, сп. Българско музикознание, БАН, София, 1989, кн. 3, 1989, с. 67-76

Конов, Явор: „За многогласа, както и за същността, практиката и теорията на basso continuo – някои данни и съпоставки”, Моцарт, В.: Практически елементи на генералбаса, анотиран превод Я. Конов, София, Музикално общество „Васил Стефанов”, 1999

Конов, Явор: „Фукс: един предговор“, сп. Музика. Вчера. Днес, кн. 6, 2003, с. 13-35

Конов, Явор: За Джозефо Царлино и Изкуството на контрапункта, София, Музикално общество „Васил Стефанов”, 2003

Конов, Явор: За полифоничността (книга за студентите от НБУ), София, 2010

Конов, Явор: Лексикографско, историографско & библиографско наследство на Себастиан дьо Бросар (1655–1730) – духовник, музикант & ерудит, Музикално общество Васил Стефанов, София, 2008

Конов, Явор: Себастиан дьо Бросар и неговият речник по музика, София, Музикално общество “Васил Стефанов”, 2003

Конов, Явор: Учебната дисциплина полифония (контрапункт) в България и в Русия, дипломна работа, София, Държавна музикална академия "Панчо Владигеров", 1991

Крачева, Лилия. Българска музикална култура от древността до наши дни. София, Марс, 2008

Крачева, Лилия. Музиката през вековете. Творци и творби. Част втора. С., Марс, 2010

Крачева, Лилия. Музиката през вековете. Творци и творби. Част първа. С., Марс, 2006

Крачева, Лилия. Музиката през вековете. Творци и творби. Част трета. С., Марс, 2020

Манолов, З., Дим. Христов: Полифония, София, Музика, 1965, 2/1977, 3/1992

Михелс, У.: Атлас Музика (в 2 тома), превод П. Куюмджиева, Пловдив, Летера, 2000

Музикален терминологичен речник, съст. Св. Четриков, София, Наука и изкуство, 1969

Стоянов, Пенчо: Музикален анализ, Музика, София, 1982, 1988

Стоянов, Пенчо: Музикален анализ, в 2 части, Музика, София, 1995

Хаджиев, П.: Елементарна теория на музиката, София, Музика, 1990

Хлебаров, Иван. Новата българска музикална култура. Т. 1. НМА, Хайни, София, 2003

Царлино, Дж.: Изкуството на контрапункта, анотиран превод Я. Конов, София, Музикално общество „Васил Стефанов”, 2004 https://eprints.nbu.bg/id/eprint/3907/

Швайцер, А.: Йохан Себастиан Бах, София, Музика, 1981

Apel, W.: The Notation of Polyphonic Music. 900-1600. Fourth edition. Revised and with Commentary. Cambridge, Massachusetts, The Medi?val Academy of America, 1949

Beale, Simon Russell: Sacred Music, 4+4 епизода (1. The Gothic Revolution, 2. Palestrina and the Popes, 3. Tallis, Byrd and the Tudors, 4. Bach and the Lutheran Legacy, 2008; 5. Brahms and Bruckner, 6. Fauré and Poulenc, 7. Górecki and Pärt, 8. Searching Out the Sacred, 2010), BBC Four. И още от същия автор: God's Composer (Tomás Luis de Victoria), BBC Four, 2011, и Monteverdi in Mantua: The Genius of the Vespers, BBC Two, 2015

Beard, David, Kenneth Gloag, Musicology – the key concepts, Routledge, London and New York, 2005

Bernstein, Leonard: Young People's Concerts, 1958- видео

Classical music, General Editor John Burrows, DK Eyewitness Companions, Dorling Kindersley Limited, 80 Strand, London WC2R ORL Penguin Group, 2005

Donington, Robert, Baroque Music: Style and Performance, A Handbook, W. W. Norton & Company; Illustrated edition, 1982

Fawkes, Richard: History of Classical Music, Robert Powell (Narrator), Naxos Audio Books, Audio CDs, 1997, 2006

Fawkes, Richard: History of Opera, Robert Powell (Narrator), Naxos Audio Books, Audio CDs, 1999

Fawkes, Richard: History of the Musical, Kim Criswell (Narrator), Naxos AudioBooks, Audio CDs, 2001

Fux, J. J.: Gradus ad Parnassum, a facsimile of the 1725 Vienna Edition - New York, Broude brothers, 1966

Goodall, Howard: Story of Music, BBC2, 2013, https://youtu.be/I0Y6NPahlDE?si=TCRNFFC_nIggtmiy

Howard Goodall's Big Bangs (1. The Thin Red Line: Guido of Arezzo & the Invention of Notation, 2. The Inventing of Opera, 3. Accidentals will happen: The Invention of Equal Temperament, 4. Bartolomeo Cristofori and his Amazing Loud and Soft Machine, 5. Mary and her Little Lamb: The Invention of Recorded Sound), BBC4, 2000 https://youtu.be/Sl8PpGukzCE?si=H_xcGdlqffxGU7Zm

Jeppesen, K.: Kontrapunkt, Leipzig, 1978

Jeppesen, K.: The Style of Palestrina And the Dissonance, Dover Publications, New York, 1970

Jeppesen, Knud: Counterpoint: The Polyphonic Vocal Style of the Sixteenth Century, Dover Books On Music: Analysis, 1992

Karolyi, Otto: Introducing Modern Music, Penguin, London, New York, 1995

Mann, Alfred: The Study of Fugue, Dover Books On Music: Analysis, 1987

Meritt, A.: Sixteenth-century Polyphony, Cambrige, Mass., 1946

Michels, U.: dtv-Atlas zur Musik, Tafeln und Texte, Band 1, Munchen, Deutscher Taschenbuch Verlag und Barenreiter-Verlag, 1977

Michels, U.: dtv-Atlas zur Musik. Tafeln und Texte, Band 2, Munchen, Deutscher Taschenbuch Verlag und Barenreiter-Verlag, 1985

Morris, R.: Contrapuntal Technique in the Sixteenth Century, Oxford, 1934

Prout, Ebenezer: Analysis of J. S. Bach’s Forty-Eight Fugues (Das Wohltemperierte Clavier), London, Edwin Ashdown, 1910

Rattle, Simon: Leaving home – Orchestral Music in the 20th Century, сериал от 7 епизода (1 Dancing On A Volcano, 2 Rhythm, 3 Colour, 4 Three Journeys Through Dark Landscapes, 5 The American Way, 6 After the Wake, 7 Threads), RM Arts, 1996, https://youtu.be/QQJz7GBtSaE?si=horcZUYJoOVJGL5Z

Schering, A.: Geschichte der Music in Beispielen, Leipzig, Breitkopf & Hartel, 1931

The Oxford Dictionary of Music (http://www.oxfordmusiconline.com/public/)

The Study of Counterpoint from Johann Joseph Fux’s GRADUS AD PARNASSUM, translated and edited by Alfred Mann, W. W. Norton & Company, Inc. New York, 1965

Zarlino, G.: The Art of Counterpoint, Part Three of Le Istitutioni Harmoniche, 1558, transl. by Guy A. Marco and Claude V. Palisca, Yale Univ. Press, New Haven and London, 1968

Освен това: текстови, графични, аудио-, видео- и други файлове, качени в Мудъл, налични в Интернет или в собствения ми електронен архив.

Средства за оценяване:

Принципно, оценяването се осреднява, но събеседването може да се окаже решаващо.