MUSB781 Пространствена акустика

Анотация:

В "Пространствената акустика" се разглеждат процесите и явленията,

които протичат в затворени пространства, предимно тонстудия, концертни, театрални и оперни зали.Провежда се анализ на звуковото поле чрез вълновата, геометричната и статистическа акустика. Третират се качествените критерии за говор и музика. Изясняват се понятията като

дифузност, акустическо отношение и реверберация. Дадени са съвременните

начини за ефективна звукоизолация.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

доц. Димитър Василев  
 Кирил Янев  

Описание на курса:

Компетенции:

С усвояването на материала от "Пространствена акустика" студентите

ще могат да отчитат влиянието на помещението върху крайния тонрежисьорски

продукт и начините за изменение и оптимизиране на акустичните условия.

Ще знаят как може да се постигне добра звукоизолация.
Предварителни изисквания:
Да познават материала по физика от средното училище.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Анализ на звуковото поле в помещение съгласно вълновата теория Анализ съгласно геометричната теория Анализ съгласно статистическата теория
  2. Стандартна, отимална, еквивалентна и сумарна реверберация.
  3. Акустично отношение - гранично разстояние респ. граничен радиус дифузност на звуковото поле - измерване
  4. Разбираемост при говорни изпълнения - коефициент на ясност прозрачност, пространственост и баланс при музикални изпълнения.
  5. Звукоизолация и звукоизолационни материали.

Литература по темите:

1. Кусев, Алекси – Музикална акустика – Част 1, изд. НБУ, София –2011г.

2. Кусев, Алекси – Пространствена акустика, изд. НБУ, София –2011г.

Средства за оценяване:

Чрез препитване или тест