MUSB582 Звукотехника - І част

Анотация:

Първата част от звукотехниката дава основните звукотехнически понятия като основната задача на звукотехниката, звукотехнически звена и

системи, звуково поле с неговите характеристики, линейни и нелинейни

изкривявания, различните видове звуконосители и звукотехническите технологии.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

доц. Димитър Василев  
 Кирил Янев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

знаят: основните звукотехнически понятия и терминология, което

ще улесни усвояването на следващите две части звукотехника и ползването

на съответната литература. Познава се технологията на запис и възпроизвеждане при магнитните и оптични дискове.

могат: да боравят с основните звукотехнически понятия и да сравняват качествени показатели на звукотехническите устройства
Предварителни изисквания:
Да познават материала от учебниците по физика в средното училище.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Учебник по Звукотехника - Славчо Маляков.

Средства за оценяване:

Реферат

контролна работа

Изпит