VIPB710 Мултимедийни системи в цвят - І част

Анотация:

мултимедията като възможност за изказ и многообразие на начините на внушение

• Придобиване на познания в материята и способност за разбиране и комплексно боравене и съчетаване на различни изразни средства и форми техники при създаване на мултимедиен продукт

• Представяне и запознаване с конкретни художествени, концептуални и технологични проблеми, анализ на мултимедийни проекти и композиционни решения, касаещи мултимедийния наратив.

• Запознаване с важни положения при анализ на мултимедийни структури

• Създаване на елементарни практически умения на базата на достъпни програмни продукти

• Създаване на практически умения за изграждане и структуриране на интерактивно мултимедийно пространството

• Развиване на творческо мислене на студента, чрез прилагане на различни техники и платформи.

• Оформяне на самостоятелно творческо мислене на базата на наученото в курса.

• Отношение към процесите в изкуството и новите медии днес.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Венцислав Занков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. Знаят :

o Основните изразни средства при създаване на мултимедиен продукт

o Основни принципи на изграждане на мултимедиен продукт

o Основни принципи в създаването и интерпретирането на мултимедийното съдържание

2. Могат:

o Да анализират структурно мултимедийно пространство.

o Да изграждат елементарни форми на мултимедийно пространство

o Да боравят с различни медии и изкази в реализирането на творческа идея и задача.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Мултимедията – същност и проблеми. 2. Въведение в мултимедията и съвременното изкуство 3. Медийно изкуство - исторически преглед, анализ, класификации, представители 4. Медия и послание – посланието е медията „the media is the message” - медийни теории – кратко въведение 5. Модерно, пост-модерно и съвременно разбиране за взаимодействето изкуство - медии. Концепция, съдържание и форма 6. Нови медии и комуникация - исторически преглед и анализ 7. Крос-медия - принципи и употреба 8. Интерактивност - степени на интерактивност. 9. Интерфейс – същност, смисъл и значение 10. Време и структура – едновременност и последователност 11. Елементи в мултимедията. 12. Значението на звуковата среда върху зрителните възприятия и влиянието върху разбирането и смисъла на картината 13. Тялото като възможно място за мултимедийна среща - Стеларк и неговите пърформанси 14. Сцена и мултимедия 15. Текст и мултимедия 16. Видео и възможности за виждане 17. Видеоизкуството –исторически преглед и представители 18. Съвременно видеоизкуство 19. Вътрешното око и видеоизкуството на Бил Виола и неговите видео-нтерпретации на живописни произведения от епохата на Ренесанса 20. Микросъбитията в произведенията на Бил Виола и Дъглас Гордън 21. Пърформансите, филмите и инсталациите на Матю Барни 22. Видеоинсталация - видове, анализ на примери и употреби 23. Интерактивни мултимедийни инсталации - представители и анализ 24. Текст и интерактивност 25. Текст и време – времеви и структурен анализ на разказ на Х. Л. Борхес 26. Рихард Вагнер и идеята за Gesamtkunstwerk /тоталното изкуство/ 27. Сценографията в опера - силата на мултимедията актуален анализ, примери ; представители 28. Мултимедийни платформи 29. Програми за манипулация и обработка на изображение , звук, и видео и тяхното компилиране в единен мултимедиен продукт 30. Мултимедийни носители 31. Линейна и нелинейна мултимедия 32. Интернет като динамична мултимедийна система 33. Интерфейс и интернет 34. Архитектура на уебсайт - варианти 35. Динамично и интерактивно съчетаване на видео, звук , текст и статично изображение като единно смислово пространство в интернет
  2. практически заданаия по тема

Литература по темите:

1. McLuhan, Marshall (1964) Understanding Media: The Extensions of Man, Toronto, McGraw Hill

2. Manovich, Lev (2001) 'The Language of New Media' MIT Press, Cambridge and London

3. Castells, Manuel, (1996) Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture volume 1, Massachusetts, Blackwell Publishing

4. Жан Бодриар, “Предшествието на симулакрума”, сп. ?І???????, 4/91 , 5/1 – 92.

5. Жан Бодрияр,Глобализацията като културен шок, ISBN 9789549567250

6. Paul Virilio Art as Far as the Eye Can See. Oxford: Berg, 2007.

7. Paul Virilio The Original Accident. Cambridge: Polity, 2007

8. Paul Virilio The Accident of Art. (with Sylvere Lotringer) New York: Semiotext(e), 2005.

9. Paul Virilio Negative Horizon: An Essay in Dromoscopy. London: Continuum, 2005.

10. Paul Virilio Art and Fear. London: Continuum, 2003. ( originally published in 2000 by Editions Galilee under the title La Procedure Silence, meaning "The Silence Trial". )

Средства за оценяване:

1. Писмено изложение.

2. Самостоятелно експериментално изследване

3. Събеседване