VIPB700 Стенописна композиция - І част

Анотация:

Курсът VIPB700 Стенописна композиция - І част цели подготвянето на художници-специалисти в областта на стенните изкуства като висша форма на дизайн в архитектурата. Разглежданата проблематика и упражненията имат за цел, както овладяване на основните композиционни елементи и принципи, така и развиване на творческо мислене и въображение.

В курса е включено изучаване и анализ на световните явления и тенденции в съвременната стенопис, както и авторите свързани с тях.

Задачите в курса са градирани по сложност и са паралелно свързани с реализацията на извънаудиторни проекти. Основно внимание е отделено на стенописната композиция, решена в класически и нови стенни техники за различни като функция интериорни и екстериорни пространства, отчитайки свойствата и качествата на художествения синтез.

Курсът е открит за вътрешно (с други курсове от НБУ) и външно (с български и чуждестранни университети) интегриране в разработката на съвместни проекти.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

преп. Станимир Божилов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

- познания по спецификата на различните форми и техники на монументалната живопис;

- знания за традиционните и съвременни теории в стенописната композиция;

- умения да проектират и реализират стенописни произведения в реална архитектурна среда;

- подготовка за участие в решаване проблемите на архитектурно-художествения синтез и естетизация на интериорни и екстериорни пространства


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• ОСНОВНИТЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ: РИСУВАНЕ, ЖИВОПИС, СТЕНОПИС, ПЛАСТИКА, ПЕРСПЕКТИВА, АНАТОМИЯ, ЦВЕТОЗНАНИЕФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. БОЖИЛОВ, Станимир. Тенденции, проблеми и влияния в българската църковна стенопис от втората четвърт на ХХ век. // П р о б л е м и на приложните изкуства : Сб. материали от докторантска конф :Т.2.. – София : НХА, 2008, с. 38 – 46.

2. БОЖКОВ, Атанас. Българско изобразително изкуство. - София : Септември,1988. -551 с. : с ил.

3. ГОЧЕВ, Олег. Стенописта: Проблеми и ппредизвикателства. София: Нац. худож. акад., 2009. – 326 с.: с цв. ил.

4. ИЛИЕВ, Илия. Паркетиращи конвексни петоъгълници.- София: Архимед, 2009. – 272 с.: с ил.

5. КИПЛИК, Д.И. Техника на живописта/ Прев. от рус. А. Симеонов, Р. Христова. – София : Наука и изкуство, 1956.

6. МАВРОДИНОВА, Лиляна. Стенната живопис в България до края на ХІV в -София:Марин Дринов,1995. 100 с.: с цв. ил.

7. ПРАШКОВ, Любен. Монументална църковна живопис в България през ХVІІ –ХІХ в. - Велико Търново : ВТУ, 1998.

8. ПРАШКОВ, Любен. Стенописите от ХІІІ в. в горния етаж на Боянската църква // Б ъ л г а р с к о средновековие: Българо-съветски сб. в чест на 70-годишнината на проф. Иван Дуйчев. - София, 1980.

9. РАЙЧЕВ, Румен. Комбинаторика: Учебник за 8 кл. на средните специални худож. у-ща. – София: Нар. просв., 1987. – 120 с.: с ил. и сх.

10. РАЙЧЕВ, Румен. Цветовете в изкуството. – София: ЛИК,

11. РОШКОВСКА, Анна и др. Стенописен орнамент. - София : БАН, 1985. - 440 с. 7 с. : с ил.

12. СПИРОВ, Йордан. Технологически и технически справочник на художника стенописец. - София : Тангра, 2002. 182 с.

13. СТО години Национална художествена академия: Юбил. изд. – София: Нац; худож. акад., 1996. – 192 с.: с цв. ил.

14. СЪВРЕМЕННО българско монументално изкуство / Под ред. на Христо Стефанов, Максимилиян Киров. – София: Д-р Петър Берон, 1986. – 280 с.: с цв. ил

15. ЦОНЕВ, Кирил. Технически наръчник на художника. - София: Наука и изкуство, 1957.- 210 с. : с ил.

16. ЧУЛОВА-МАРКОВА, Даниела. Визуална митология на стенописта в България през втората половина на ХХ век : Монументалната живопис на Георги Божилов- Слона и др. – София: Авангард-Прима, 2009. – 344 с.+ албум репрод.

17. ЧУЛОВА-МАРКОВА, Даниела. Стенно-монументалните изкуства в България, Европа и света.- София: Авангард-Прима, 2008. – 118 с.

18. ШАРЕНКОВ, А. Старинни трактати по технология и техника на живописта.. Т.1. Ч. 1. - 1989.

Т. 1. Ч. 2.- 1994.

19. MAYER, R. The artist’s handbook of materials and techniques.

20. STEPHENSON, J. The materials and techniques of painting.

Средства за оценяване:

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 75%

КОНФЕРАНС 25%