ADMB765 Финансиране на националните и регионални проекти в ЕС

Анотация:

Курсът дава задълбочени познания за механизмите за финансиране на проекти чрез Структурните и Кохезионния фонд на ЕС.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

гл. ас. Ваня Банкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще знаят:

• Какви изисквания налага присъединяването към ЕС и какви са възможностите, съответно рисковете, които провокира то;

• Какви са основните затруднения на служителите в регионалните, областните и общинските администрация при разработването и реализацията на проекти по Структурните фондове на Общността;

• Какви са фазите на проектния цикъл и каква е ролята на различните участници във всяка една от тях.


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Григоров, Н., Административно-териториалната реформа и регионалната политика на Република България в условията на присъединяване към Европейския съюз, Варна, 2002,

• Годишен доклад за усвояването на средствата от Европейския съюз в Република България за 2009, 02.2010

• Изменение на Регламент 1083/2006 от 16 юни 2010 г.

• Изменение на Регламент на ЕК No 1828/2006

• Как се разработва проект по Структурните фондове на ЕС и какви проекти се финансират, Еврофондове “Бъдете активни”, 2007

• Критерии за допустимост на общините до финансово подпомагане от ФЛАГ, 10.2008

• Маринов, В., В.Гарнизов, Оценка на капацитета на общините и областните администрации за участие в усвояването на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, Програма на ООН за развитие, София, 2006

• Моллов, Б., Приоритети на Регионалната политика на България в процеса на присъединяване към ЕС. Ролята на местните и регионалните власти, 15.10.2004, София

• Оперативна програма “Конкурентоспособност” 2007-2013, София, 2007,

• Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, София, 2007, http://www.mrrb.government.bg/

• Оперативна програма “Човешки ресурси” 2007-2013, София, 2007,

• Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013, София, 2007,

• Оперативна програма «Околна среда» 2007-2013, София, 2007,

• Оперативна програма «Техническа помощ» 2007-2013, София, 2007,

• Оперативна програма «Транспорт» 2007-2013, София, 2007,

• Регламент (ЕС) № 832/2010 на Комисията от 17 септември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1828/2006 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие

• Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 1638 от 24 октомври 2006 относно Европейския инструмент за добросъседство и партньорство

• Регламент на ЕК No 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие

• Регламент на ЕК No 1081/2006 относно Европейския социален фонд

• Регламент на ЕК No 1082/2006 относно Европейското обединение за териториално сътрудничество

• Регламент на ЕК No 1083/2006 съдържащ общите разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд Консолидирана версия

• Регламент на ЕК No 1084/2006 относно Кохезионния фонд

• Регламент на ЕК No 1828/2006 относно правилата за прилагане на регламент на Съвета 1083/2006

• Станев, Х., Ю. Спиридонова, А. Джилджов, Децентрализацията и влиянието й върху възможностите на общините и областите за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз

• Стоянов, П., Основни тенденции в регионалното развитие и регионалната политика на Европейския съюз. Год. на СУ, ГГФ, кн. 2 География, т.88, 1997,

• Трифонова, С., Анализ на възможностите за финансиране на общинските проекти в социално-културната сфера по Оперативна програма “Регионално развитие” в периода 2007-2013 г., http://www.unwe.acad.bg/

• Accessing the Administrative Capacity, 2002

• Bachtler, J., Downes, R., Gorzelak, G.,Tranzition, cohesion and regional policy in Central and Eastern Europe: conclusions”, LGI/OSI, Budapest, 2000,

• Bucjek, J., Regionalization in the Slovak Republic—from Administrative to Political Regions, Budapest, LGI/OSI, 2002,

• Committee of the Regions (CoR) Draft opinion on The role of the regional and local authorities in European integration, Brussels, 2002,

• Committee of the Regions (CoR) Studies, Regional and Local Democracy in the European Union, Brussels, 1999,

• Council Regulation (EEC) No 2052/88 on the tasks of the Structural Funds,

• Hallet,M., National and regional development in Central and eastern Europe- implications for EU structural assistance, Economic papers, no. 120, Brussels, 1997,

Средства за оценяване:

• Курсов проект – 30%;

• Есета и реферати – 30%

• Анализ – 25%;

• Активност по време на занятия – 15%;