ADMB810 Публична собственост

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти в бакалавърска програма "Администра;ция и управление", модул "Публична администрация". Полезен е с оглед бъдеща работа в държавната или общинската администрация, както и в неправителствения сектор.

Курсът цели да запознае студентите с действащата нормативна уредба и съдебна практика относно стопанисването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - държавна и общинска собственост.

Специално внимание се обръща на управлението на имоти и вещи - изключителна държавна собственост.

В курса е отделено специално внимание на уредбата на обществените поръчки - съгласно европейските изисквания и действащотно в България законодателство - процедури, особености на възложителите, кандидатите за изпълнители и изпълнителите.

Засегнати са проблемите при концесионните режими.

В курсът е засегната и проблематиката за публично-частните партньорства от административна и нормативна гледна точка.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

гл. ас. Милена Караджова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

1/ ще знаят:

- какви са разликите между публична и частна собственост; коя собственост е публична държавна и частна държавна, както и коя собственост на общината е със статут на публична общинска и частна общинска собственост;

-какви са компетенциите на централните и тероториалните административни органи при управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собсдтвеност;

-в кои случаи могат да бъдат отчуждавани имоти - частна собственост, за задоволяване на държавна/ общинска нужда и как юридическите и физическите лица могат да да се защитат при неправомерни действия от страна на администрацията;

-какви са възможностите на администрацията да управлява по-добре своите ресурси, за да реализира една от основните цели в публичното управление: "реализиране на по-добри резултати с по-малко средства";

-процедурите и правилата за възлагане на обществени поръчки;

-режимът за отдаване на концесия на обекти държавна/ общинска собственост;

2/ ще могат:

- ще тълкуват и прилагат нормативни актове, регламентиращи държавната и общинската собственост

- да взимат базови административни решения в дискутираната проблематика, които да отговарят на изискщванията за законосъобразност и целесъобразност
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да разполаг в часовете със актуални:

Закон за собствеността

Закон за държавната собственост

Закон за общинската собственост

Закон за обществените поръчки

Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост

Правилник за прилагане на закона за общинската собственост

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Закон за собствеността

2. Закон за държавната собственост

3. Закон за общинската собственост

4. Закон за обществените поръчки

5. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост

6. Правилник за прилагане на закона за общинската собственост

7. Венедиков, П. - "Ново вещно право" - София, 1999 г.

8. Джеров, Ал. - "Вещно право" - Сиела, 2003 г.

Средства за оценяване:

Текущият контрол се провежда 7 и 14 седмица от семестъра под формата на два казуса от дискутираната до момента материя. По време на втория секущ контрол освен решаване на казуси, студентите решават и тест. Последното занятие студентите отговарят на устни въпроси.