ADMB717 Модерните държавни институции

Анотация:

Курсът предлага преглед на зараждането и развитието на различните институции в България.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Георги Пеев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• …Българския, европейския и световен опит в развитието на различните институции

• 2) могат:

• да преценяват какво от развитието на институциите може да се използва при модернизацията на българската администрация


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литература: Търновска конституция

Конституция на Република България от 1991 г.

.“Закон за местното самоуправление и местната администрация”

“Закон за административно-териториалното устройство на Р. България”

“Закон за държавния служител”

“Закон за администрацията”

сб. Българските държавни институции 1879-1986 г. С. 1986 г.

Л. Владикин “История на Търновската Конституция”, С. 1994

Мария Манолова –“История на държавата и правото” С. 2001

G. Peev, ``La police bulgare`` in “Bulgarian Historical Review`` No. 2-3, 1997,

Г. Пеев “Изграждане на тайната полиция в Княжество България” – сб. “Държавността в историята” С. 2001 г.

Г. Пеев “Организиране на финансовата система на Българското Княжество до 1894. Изборът на модели” в Исторически преглед № 1, 1994-1995

сп. “Парламентарна демокрация” бр. 8 от 1998 г.

Г. Пеев – Използването на чуждия опит при изграждането на данъчната система на Княжество България – в Известия на държавните архиви кн. 68 от 1994 г.Сб. “120 години изпълнителна власт” С. 1999

Сб. “Създаване и развитие на модерните институции в българското възрожденско общество” С. 1996

Органи на държавна власт в Република България-изд. Институт по публична администрация и европейска администрация

Конституция на Република България

Закон за Конституционния съд

Закон за съдебната власт

Закон за върховния административен съд

Закон за администрацията

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Списание “Публична администрация”-изд. ИПАЕИ

Средства за оценяване:

Тест 1 - 30%

Тест 2 - 30 %

Заключителен изпит - 40 %