CLLB778 Идеи и мислители на Древна Гърция

Анотация:

Курсът представя най-значимите идеи, представители и направления на старогръцката мисъл в контекста на античната елинска култура.

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

1) знаят:

• Големите имена и понятия, които се свързват със старогръцката мисъл;

• Основните културни достижения на интелектуалната култура на древните гърци.

2) могат:

• Да разбират и боравят с основни имена и реалии, свързани с европейската култура изобщо.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

• Б. Богданов, История на старогръцката култура, София, 1989 (достъпна онлайн на адрес www.bogdanbogdanov.net).

• J. Brunschwig, G. E. R. Lloyd, P. Pellegrin, eds., Le savoir grec: Dictionnaire critique, Paris: ‘Flammarion’, 1996. – Английски превод (със съкращения): J. Brunschwig, G. E. R. Lloyd, P. Pellegrin, eds., A Guide to Greek Thought: Major Figures and Trends, Cambridge, Mass.: ‘Harvard University Press’, 2003.

Допълнителна

• G. E. R. Lloyd, In the Greep of Disease: Studies in the Greek Imagination, Oxford, 2003.

• Б. Богданов, Литературата на елинизма, София, 1979 (достъпна онлайн на адрес www.bogdanbogdanov.net).

• Ж.-П. Вернан, Мит и мислене при древните гърци, София, 1998.

• Ц. Бояджиев, Античната философия като феномен на културата, София, 1993.

• Дж. Аннас, Античната философия, София, 2007.

• Фр. Шаму, Гръцката цивилизация, София, 1979.

• Б. Богданов, съст., Традиция. Литература. Действителност, София, 1984.

• В. Герджикова, Н. Гочев, Й. Сиракова, съст., СЮМПОСИОН, или Античност и хуманитаристика, София, 2000.

Средства за оценяване:

2 теста + курсова работа