GREB722 Старогръцки език

Анотация:

Курсът има за цел да даде основни знания по старогръцки език, като представи развитието на езика във връзка с културното развитие на елините. Той трябва да изгради у студентите умения за самостоятелна работа със старогръцки текстове, усет за правописа на основни лексикални единици, правилна ориентация в граматичните категории.

В лекционната част се преподават всички основни морфологични категории на имената и част от морфологията на глагола. Акцентът пада върху теорията на основите, за да могат студентите да доразвиват по-нататък знанията си по гръцки език в целия обхват на неговото историческо развитие.

В практическата част се усвояват начални знания по практически синтаксис и превод. Превеждат се адаптирани текстове. Работните семинари изискват активност от страна на студентите и предполагат самостоятелна работа по предварително зададени текстове и свързани с тях културни, литературни и исторически теми, както и самостоятелна работа по непознати текстове.

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

доц. Георги Гочев  д-р
гл. ас. Владимир Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• оригинални текстове на атическата трагедия, коментирани в контекста на старогръцката културна традиция.

2) могат:

• студентите трайно усвояват основите на латинския език. Тези знания стабилизират тяхната филологическа култура, а освен това ще им бъдат полезни при овладяването на езиците старогръцки, румънски, албански.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Милев, Ал. и Г. Михайлов. Старогръцка граматика. С., 1979.

2. Тодоранова, В. Учебник по старогръцки език. С., 1985.

3. Милев, Ал. Старогръцки език. С., 1960.