MGRB711 Лексикология и словообразуване на новогръцкия език

Анотация:

Курсът се състои от 30 часа и има за цел да запознае студентите с основните понятия, свързани с лексикологията като наука, основните теоретични и методологични принципи, начините за обогатяване на новогръцката лексика, словообразователните модели при съществителните, прилагателните и глаголите, както и с многообразието от филологически речници на новогръцкиезик.

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

преп. Христина Янисова  

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите следва да могат да се ориентират в богатството на новогръцката семантика, в стиловото многообразие на съвременния гръцки език,в полисемията при словообразуването, както и при съпоставяне с българските словообразователни модели в рамките на речниковия състав на двата езика, отразен в многочислени тълковни и двуезикови речници в електронен вид вкл. и в библиотеката на НБУ, както и да са в състояние да ползват с лекота тези речници.


Предварителни изисквания:
Студентите следва да са преминали основните курсове по практически новогръцки език, както и курсовете по превод, което предполага да са си обогатили лексикалния запас до степен, която да им позволи да навлязат в теоретичните постановки по актуалните въпроси на лексикологията и словообразуването.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Гръцки

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• ??????????? – ?????????, ?., ? ???????? ???? ????? ???????????, ???, ????????. ????????? ??? ?????. ??????, ????????? ??. 65, ???????????, 1986

• ??????????? – ?????????, ?., ?????????? ????????? ??? ????????????, ???????????, 1994

• ???????, ?., ???????? ????????????, ???. ??????, ?????, 1994

• ???????? – ???????, ???., ??????? ?????????? ??? ?? ???: ?????? ??? ??????????, ???????? ????????? (????? 24 – 26 ?????? 2001), ????? 2003

• ???????? – ???????, ???., ? ???? ??? ?? ??? ???????? ??????? ???

??? ???????, ???. ????????, ????????? ??. 65, ?????, 2005

• ?????????, ?., ???????????? ??? ??, ???. ????????????, ?????, 1998

• Бояджиев, Т., Българска лексикология, Анибус, София, 2002

Средства за оценяване:

Текущ контрол – 40% . Самостоятелна работа – 30%. Дискусия – 30%

Семестриален изпит

Устен изпит – 50%. Текущ контрол – 50%