MGRB710 Практически новогръцки език

Анотация:

Курсът се състои от 120 академични часа, като в продължение на един семестър се изучава систематично новогръцки език като чужд език А. При успешно положени изпити (писмен и устен), студентите получават 3 кредита.

Цели на курса:

•да обогати корпуса от знания на студентите по новогръцки език по някои теми от областта на социалния и икономически живот;

•да даде възможност на студентите да боравят свободно с новогръцки език като ЧЕ А.

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

преп. Христина Янисова  
гл. ас. Екатерина Григорова  д-р
гл. ас. Янко Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

•доусъвършенстват знанията си в областта на новогръцката граматика;

•обогатяват знанията си в областта на гръцката лексика и по - конкретно в сферата на социалната и икономическата дейност;

могат:

•да разбират сравнително големи писмени и устни специализирани текстове и да извличат необходимата им информация.

•да общуват във всекидневни ситуации на широк кръг от въпроси със социална и икономическа насоченост;

•да формулират сравнително сложни текстове на изучени предварително специализирани теми;

•да разбират при слушане сравнително сложни текстове в естествени условия на комуникация.

•да превеждат от и на новогръцки език без помощта на речник специализирани текстове със социална и икономическа насоченост;


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Тест №1.

Тест №2.

Самостоятелна работа.