ARAB852 Проблеми на превода на класическа и съвременна художествена проза

Анотация:

Курсът разглежда основни проблеми от преводаческата практика при превода на художествена проза с цел да се осъзнае връзката между теоретичното поставяне на проблема и практическото търсене на неговото решение.

Вниманието на студентите се насочва към жанровите характеристики на съвременната и класическа художествена проза.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

доц. Мариана Малинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти имат задълбочени знания за разглежданите проблеми на превода, както в общотеоретичен план, така и при практическото им разрешаване в процеса на превода.
Предварителни изисквания:
Арабски език.

Знания по теория на превода

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Студентите работят върху художествени текстове, представителни за националните литератури на арабските страни.

Средства за оценяване:

участие в семинарни упражнения

Превод и преводачески анализ