ARAB751 Консекутивен превод

Анотация:

Курсът има за цел да развие устната реч, свободно изразяване на мисълта, запаметяване на текст и неговия адекватен превод. Работи се с текстове на български и на арабски език, в различни области на обществения живот. Усвояват се техниките на запаметяване и записване, с цел правилното възпроизвеждане на смисъла на арабски и на български език. Работи се за бързи реакции при превода на текста.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

 Арам Наджарян  

Описание на курса:

Компетенции:

Добро познаване на нормите на арабския език.
Предварителни изисквания:
Богат речник на български и арабски език, свободно изразяване на мисълта на арабски език, спазване на нормите на езика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Hebert, J. Manuel de l’interprete. Geneve : 1965

2. Rozan, J.F. La prise de notes en interpretation. Geneve : 1956

3. Seleskovitch, D. L’interprete dans les conferences internationales. Paris : 1968

4. Van Hoof, H. Theorie et pratique de l’ interpretation. Munchen : 1969

5. Зимняя, И. А. Психологические аспекты обучениу говорения на иностранном языке. Москва: 1978

6. Миньяр- Белоручев, Р.К. Последвательный перевод. Москва: 1969

7. Първа теоретична конференция по въпросите на устния превод. София:1980

8. Саев,Л. Техника на говора. София: 1970

9. Сборници “Тетради переводчика”. Москва: различни години

i. 10 Ширяев, А.Ф. Синхронный перевод. Москва: 1979

10. Mounin, G Les problemes theoriques de la traduction. Paris :1963

11. Б. Допълнителна

Васева, И. Стилистика на превода. София: 1989

12. Влахов, С., Флорин, С. Непреводимото в превода. София: 1990

13. Рецкер, Я. Теория перевода и переводческая практика. Москва: 1974

14. Флорин, С В словесните дебри. София: 1990

15. Бархударов, Л. Язык и перевод. Масква: 1975

i. 6.. Лилова, А.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване на консекутивния превод