ADMB506 Социална политика

Анотация:

Курсът има приложен характер и е ориентирана към решаване на казуси и задачи в областта на социалната политика, които са свързани с дейността на държавната и местната администрация в тази сфера. Целта на обучението е:

· да осигури на студентите необходимия минимум от знания и практически опит за системите на социално осигуряване и подпомагане, в т.ч. икономически контекст, институционални механизми и характеристики на съвременните модели за социална защита,

· да ги запознае с формите и методите за финансиране и управление,

· да представи развитието на социалната реформа в България и предприсъединителните ангажименти.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

гл. ас. Мариана Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

ще са запознати с :

· видовете схеми за социално осигуряване и подпомагане и за оказване на социални услуги;

· административното устройство за оказване на социални услуги и предоставяне на обезщетения и помощи;

· финансовите потоци и трансфери за провеждане на социалнато политика;

· изискванията за пирсъединяване към ЕС в областта на социалната политика

и ще могат:

· самостоятелно да анализират системите за социална защита;

· да оценяват ефекта от социалните мерки и дейността на институциите .


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат знания в областта на:

микро- и макро-икономика

· икономика на труда

· право

· финансиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Белева И., Политики по заетостта и безработицата в България, 2002

Българския пенсионен модел, USAID, 2002

Бюлетин на НОИ, бр.1-6, 2007-2008

Г.Гочев, Б.Манов, Социално осигуряване, Тракия-М, 2004

Заетост и безработица”, тримесечен бюлетин, НСИ, 2007

Координация на схемите за социална сигурност в ЕС, НОИ, 2005

Л. Дулевски, Л. Стефанов, Социално осигурителни системи, Сиела, 2001

Г.Мишкуров, Социално и здравно осигуряване, Доби прес, 2008

Т. Нончева, Социално осигуряване, УНСС, София, 2003

Т. Нончева, Социални проблеми на присъединяването на България към ЕС, Център за изследване на демокрацията, София, 2000

Социално осигуряване. Сборник нормативни документи и анализи, Труд и право, 2008

Социално и здравно осигуряване. Административна практика 2004-2007, Икономика прес, 2008

Д. Врачовски, П. Йорданов, Социално осигуряване, Свищов, 2000

Д. Димова, И. Кусев, Социална политика и социални дейности, 2003

Р. Койчева, Основно задължително обществено осигуряване, УИС, 2002

Е. Минков, Обезщетения за временна неработоспособност, Киби, 2002

Г. Михова, Безработицата при рисковите групи в България, БАН, 2003

В. Мръчков, Трудови отношения, “Труд и право”, 2006

“Труд и право”, месечно списание, ИК Труд, 2007

Н.Павлов, З.Георгиев, Организация и управление на социалното осигуряване, 2001

К. Спасов, Социален мениджмънт, ИК Апис, 2003 г.

Шопов Д., Управление на човешките ресурси, Тракия-М, 2003

http://divanche.com/blog/teodora - лекционен курс по социална политика

www.mlsp.government.bg - страница на Министерство на труда и социалната политика

www.nssi.bg - страница на Националния осигурителен институт

www.nhif.bg - страница на Националната здравно-осигурителна каса

www.az.government.bg - страница на Агенцията по заетостта

www.asp.government.bg - страница на Агенцията по социално подпомагане

www.git.government.bg - страница на Главна инспекция по труда

www.pension.bg - проект “Пазар на труда” на Американската агенция за развитие

www.ilo.org -страница на Международната организация по труда

http://europa.eu.int/comm/employment_social - страница на Главна дирекция “Заетост, социална политика и равни възможности” на Европейската комиися

Блог за лекционния курс по социална политика:

http://noncheva.blog.bg/

Средства за оценяване:

1.разработване и представяне на реферат

2.Решаване на казуси

3.Участие в дискусии