LEAB235 Seminar: Cultural History of Europe

Анотация:

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

ас. Петко Стайнов  
доц. Евгения Благоева  д-р
гл. ас. Невена Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: