LEAB127 Реторика и дебати (на немски език)

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Курсът е предназначен за студенти от програмата Приложни чужди езици за администрация и управление и е с предимно приложен характер, като се съблюдава и теоритичната част.

Целта на курса е да даде на студентите основни знания в областта на реториката.

Студентите ще бъдат запознати с добрите практики на известни оратори и ще придобият основни знания и практически умения за вербално и невербално общуване пред публика

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

доц. Елена Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1.знаят:

• основните принципи на реториката

• главните проблеми в ораторското изказване

• основните тропи и фугури

• основни жанрове на публичната аргументативна реч.

2) могат:

Да анализират речева практика на представители на парламентарната и журналистическа общност.


Предварителни изисквания:
• добро владеене на немски езикФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Einfuhrung in die Rhetorik: Grundbegriffe - Geschichte – Rezeption von Karl Heinz- Gottert

• . Аристотел, Реторика – бьлгарски превод на Ал. Ничев с Уводна студия.

• . Богданов, Б., Уводна студия кьм бьлгарския превод на Цицерон.

• . Избрани речи на велики оратори

• . Касабов, Ив.,”Граматика на семантиката”, 2006, 236

Средства за оценяване:

Чрез практически задачи и устен изпит в края на курса