LEAB123 Реторика и дебати (на английски език)

Анотация:

Kурсът се фокусира върху практическото, продуктивно и етично използване на разсъждения и устни аргументи. Намира се на пресечната точка между реториката и аргументацията и я представя през призмата на реториката. Студентите се запознават с аргументативни понятия, практикуват подлагането на тестове на доказателствен материал и усъвършенстват уменията си да водят дебати. Така студентите разпознават, разбират и развиват уменията си за използват познанията си в областта на администрацията и управлението чрез излагане на логични и аргументирани становища на английски език.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основни постановки за критическо мислене;

основни изисквания при аргументация в писмен вид;

основните правила за водене на дебати.

2) могат:

да прилагат знанията си уместно в ситуации;

да се аргументират обосновано и логично;

да участват успешно в дебат;


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Critical Thinking
 2. Critical Reading: Getting Started
 3. Critical Reading: Getting Deeper into Arguments
 4. Visual Rhetoric: Images as Arguments
 5. Writing an Analysis of an Argument
 6. Developing an Argument of Your Own
 7. Using Sources
 8. A Moralist’s View: Ways of Thinking Ethically
 9. Philosopher’s View: The Toulmin Model
 10. A Psychologist’s View: Rogerian Argument
 11. Lawyer’s View: Steps toward Civic Literacy
 12. A Rhetorician’s View: Rhetorical Analysis of Nontraditional Texts
 13. A Literary Critic’s View: Arguing about Literature
 14. What Is the Ideal Society?
 15. A Debater’s View: Individual Oral Presentations and Debate

Литература по темите:

• Основна литература:

Barnet, Sylvan, Hugo Bedau. Critical Thinking, Reading, and Writing: A Brief Guide to Argument. Bedford/St Martin’s, 2014.

Newman, Debbie, Ben Woolgar, Pros and Cons. A Debater’s Handbook. Routhledge. 2014

• Допълнителна литература:

Rieke, Richard, Malcolm Sillars and Tarla Peterson. Argumentation & Critical Decision

Making. 8th ed. Pearson, 2013.

Robinson, Paul. Would You Convict? NYU Press, 2001.

Wiehl, Lis. Winning Every Time: How to Use the Skills of a Lawyer in the Trials of Your

Life. Ballantine Books, 2005.