LEAB121 Културна история на Европа (на немски език)

Анотация:

Това е практически курс по немски език, насочен предимно (но не само) към развиване на уменията за четене и слушане с разбиране, който същевременно запознава студентите с историята, философията, религията, науката, изкуството и литературата на Европа от древността до наши дни. Специално подбраните учебни текстове представят по достъпен начин важни периоди, личности, творби от културната история на Европа. Упражненията към текстовете въвеждат основна терминология.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

проф. Мария Грозева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Периоди, събития, личности от историята и културната история на Европа;

- Автори и творби;

- Лексика и терминология, позволяваща комуникация по разглежданите теми в немскоезична среда.

2) могат:

- Да четат текстове на немски език, посветени на историята и културата на Европа;

- Да поставят събития, имена, творби в съответните периоди от историята на Европа;

- Да общуват на разглежданите теми в немскоезична среда.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите трябва да владеят немски език на ниво равно или по-високо от В1 от Европейската езикова рамка.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Mai, Manfred. Europaische Geschichte. Mit einer kleinen Landerkunde der europaischen Staaten, Munchen: Carl Hanser Verlag, 2007

Mai, Manfred. Europaische Geschichte. Mit einer kleinen Landerkunde der europaischen Staaten. Gelesen von Marc Bator. Hamburg: Horcompany, 2012

Parry, Christoph. Menschen, Werke, Epochen. Eine Einfuhrung in die deutsche Kurturgeschichte. Ismaning: Max Hueber Verlag, 1993

Propylaen Kunstgeschichte: in achtzehn Banden. Hrsg. unter der Beratung von Kurt Bittel. Berlin: Propylaen Verlag, 1990

http://www.geschichte-lexikon.de

Средства за оценяване:

ТЕСТ - 25%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 25%

ПОРТФОЛИО - 25%

СЕМИНАР - 25%