LEAB118 Културна история на Европа (на френски език)

Анотация:

Курсът изгражда у студентите базисна представа за културата на Западна Европа от античността до края на XX век. Студентите се запознават с канонични образци на съответните национални литератури, основни художествени стилове и исторически събития, довели до днешното състояние на културата. Обяснява се формирането на представа за общоевропейска принадлежност в цивилизационен план.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

гл. ас. Емануела Чичова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Успешно завършилите курса студенти ще познават процеса на развитие на европейската цивилизация, еволюцията на идеите и приемствеността през различните периоди, довели до оформянето на съвременния мироглед, култура и социална представа на европееца.

2) могат:

• Ще могат да си обяснят различни интеркултурни ситуации и ще бъдат облекчени при превода на идеи и мотиви на различни европейски езици.


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

Препоръчително е студентите да имат знания и/или умения, свързани с успешно завършенr курсове по практически френски език на ниво В2Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

a. Критически изследвания:

Бахтин, Михаил. Въпроси на литературата и естетиката, С., изд. Наука и изкуство, 1983.

Бицили, Пьотр. Европейската култура и Ренесансът,С., изд. Анубис, 1993.

Бицили, Пьотр. Класическото изкуство, С., изд. Анубис, 1995.

Богданов, Богдан. История на старогръцката култура, С.,1989 // или на адрес: http://www.bogdanbogdanov.net/pdf/13.pdf

Богданов, Богдан. Европа разбирана и правена, С., изд. на НБУ, 2001.

Буркхард, Якоб. Културистория на Гърция, С., изд. Клио, 1998.

Винкелман, Йохан. История на изкуството на древността, С., изд. Български писател,1970.

Гоф, Жак льо. Цивилизацията на средновековния Запад, С., ИК “Акага”, 2004.

Гоф, Жак льо. Европа, да се запознаем, С., Рива, 2007.

Гуревич, Арон. Средновековният свят. Културата на мълчащото мнозинство. С., УИ „Климент Охридски”, 2005.

Гьоте, Йохан. За литературата и за изкуството, Т. I-II, С., изд. Наука и изкуство 1979.

Дидро, Дени. Естетика и теория на изкуството, С., изд. Наука и изкуство,1981.

Еко, Умберто. История на красотата, С., изд. Кибеа, 2006.

Елиаде, Мирча. История на религиозните вярвания и идеи, Том І., гл. X, XI, XV, изд. „Сонм“, С., 2009.

Кун, Николай. Старогръцки легенди и митове,С., изд. Наука и изкуство, 1979.

Лотман, Юрий. Поетика. Типология на културата, С. изд. Народна култура,1990.

Маразов, Иван. Човек, мит, култура, С., изд. Български художник, 1993.

Паси, Исак. При изворите на модерната естетика, С., УИ „Климент Охридски”, 1987.

Ружмон, Дени дьо. Любовта и Западът, С., изд. Лик, 2003.

Ръсел, Бъртранд. История на западната философия, том І. (От предсократиците до Плотин), С., 1994.

Ръсел, Бъртранд. История на западната философия, том 2 (Средновековна католическа философия. От църковните Отци до „Залеза на папството”), С., 1994.

Ръсел, Бъртранд. История на западната философия, том 2 (Съвременна философия. От Ренесанса до логическия анализ), С., изд. Христо Ботев, 1994.

Тронски, Йосиф. История на античната литература, С., изд. Наука и изкуство, 1982.

Шилер, Фридрих. Естетика, С., 1980.

b. Художествена литература:

Албер Камю Чужденецът.

Гюстав Флобер Мадам Бовари.

Даниел Дефо Робинзон Крузо.

Данте Алигери Божествена комедия.

Джовани Бокачо Декамерон.

Йохан Гьоте Фауст.

Мигел де Сервантес Дон Кихот.

Омир Илиада.

Софокъл Едип цар.

Уилям Шекспир Сонети.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 40%

ПОРТФОЛИО 40%

РЕФЕРАТ 20%