LEAB117 Културна история на Европа (на английски език)

Анотация:

Това е практически курс по английски език, насочен предимно (но несамо) към развиване на уменията за четене и слушане с разбиране, който същевременно запознава студентите с историята, философията, религията, науката, изкуството и литературата на Европа от древността до наши дни. Специално подбраните учебни текстове представят по достъпен начин важни периоди, личности, творби от културната история на Европа. Упражненията към текстовете въвеждат основна терминология.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

доц. Евгения Благоева  д-р
гл. ас. Невена Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Периоди, събития, личности от историята и културната история на Европа;

- Автори и творби;

- Лексика и терминология, позволяваща комуникация по разглежданите теми в англоезична среда.

2) могат:

- Да четат текстове на английски език, посветени на историята и културата на Европа;

- Да поставят събития, имена, творби в съответните периоди от историята на Европа;

- Да общуват на разглежданите теми в англоезична среда.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят английски език на ниво равно или по-високо от В2 от Европейската езикова рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Основна литература:

Учебни материали – MOODLE.

• Допълнителна литература:

http://content.yudu.com/Library/A18l83/EuropeACulturalHisto/resources/5.htm

http://www.scribd.com/doc/72710359/Europe-a-Cultural-History#scribd

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/other_pubs/michalski_091104_report_annexes_en.pdf

http://www.acls.org/uploadedFiles/Publications/OP/52_Literary_Cultures_in_East_Central_Europe.pdf

Средства за оценяване:

ТЕСТ 25%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 25%

ПОРТФОЛИО 25%

СЕМИНАР 25%