LEAB112 Административни институции (на английски и френски език)

Анотация:

Курсът има за цел да формира базови познания относно административните институции и процесите на управление в съвременните демокрации.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.
гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р
гл. ас. Петя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• същността на формиране и функциониране на основните институции в съвременните демокрации;

• разделението на правомощията и пракчиеското им прилагане от институциите в процеса на управление на публичните политики

2) могат:

да ползват специфична терминология относно работата на основните институции на английски и френски език


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Място и роля на администрацията в съвременната демокрация
 2. Управление и административен процес
 3. Основни принципи на административното право
 4. Администрация на законодателната власт
 5. Държавна администрация – основни принципи на функциониране
 6. Независими административни институции
 7. Местна администрация
 8. Административни съдилища и административно правосъдие
 9. Европейската администрация
 10. Медии и администрация
 11. Връзката „администрация-граждани“
 12. „За” и „против” административните реформи
 13. „За” и „против” електронната администрация
 14. Ролята на омбудсмана
 15. Оценяване

Литература по темите:

Hristova, K. Administrative Institutions in Bulgaria, in: Denis J. Galligan & Daniel M. Smilov eds. (1998) Administrative Law in Central and Eastern Europe,

Armin Bogdandy, Rüdiger Wolfrum, Jochen Bernstorff, Philipp Dann, Matthias Goldmann (2010) The Exercise of Public Authority by International Institutions, Springer Science

OECD (1997), "Civil Service Legislation: Checklist on Secondary Legislation (and Other Regulatory Instruments)", SIGMA Papers, No. 14, OECD Publishing, Paris,

OECD (1996), "Effective Communications Between the Public Service and the Media", SIGMA Papers, No. 9, OECD Publishing, Paris,

OECD (1997), "Checklist on Law Drafting and Regulatory Management in Central and Eastern Europe",SIGMA Papers, No. 15, OECD Publishing, Paris

OECD (1997), "La procédure administrative et le contrôle de l'administration en Hongrie, Pologne, Bulgarie, Estonie et Albanie", Documents SIGMA, No. 17, OECD Publishing, Paris,

OECD (1999), "European Principles for Public Administration", SIGMA Papers, No. 27, OECD Publishing, Paris,

OECD (2007), "Organisation de l'administration centrale de l'Etat: Politiques et instruments",Documents SIGMA, No. 43, OECD Publishing, Paris

OECD (2007), "Le rôle des ministères dans le système d'élaboration des politiques: Elaboration, suivi et évaluation des politiques", Documents SIGMA, No. 39, OECD Publishing, Paris,

J. Rivero, “Vers un droit européen : nouvelles perspectives en droit administratif”, in M. Capelletti (ed.), New perspectives for a Common Law in Europe, Publications of the European University Institute, Vol. 1, Florence, 1978, p. 389 ff

Raadshelders and Rutgers, “The Evolution of Civil Service Systems”, in Bekke, Perry and Toonen (eds.), Civil Service Sysems in Comparative Perspective, Indiana University Press, 1996.