BAMB745 "Business-to-business marketing"

Анотация:

Ожесточаването на конкуренцията, несигурността и турбулентността на пазарите водят до фундаментални промени в поведението както на крайните клиенти, така и на организационните клиенти. Тази променена среда изисква нови, нестандартни, креативни и иновативни маркетингови решения. Отчитайки тези реалности и откликвайки на тях е разработен настоящият курс, който има за основна цел да запознае студентите

? с инструментариума на модерния В2В маркетинг

? със съвременната характеристика на организационните клиенти и

? с ефективни модели за успешни продажби на В2В пазара,

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

проф. Иван Боевски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Ожесточаването на конкуренцията, несигурността и турбулентността на пазарите водят до фундаментални промени в поведението както на крайните клиенти, така и на организационните клиенти. Тази променена среда изисква нови, нестандартни, креативни и иновативни маркетингови решения. Отчитайки тези реалности и откликвайки на тях е разработен настоящият курс, който има за основна цел да запознае студентите

? с инструментариума на модерния В2В маркетинг

? със съвременната характеристика на организационните клиенти и

? с ефективни модели за успешни продажби на В2В пазара,


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

? Маркетинг

? Мениджмънт

? Микро- и макроикономика

? Общи икономически, финансови и организационни познания.



Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Поради големия брой на специализирана литература, по долу съм дал само бай-важните. По време на преподаване на конкретната тема ще дам по разширена библиография.

I. Основна

? Morris, M., et all. (2008). Business-to-business marketing : a strategic approach, Boston USA.

? Hutt, M., Thomas, Speh, (2013). Business Marketing Management: B2B. 11th Edition, Mason USA.

? Coe, J., (2004). The Fundamentals of Business-to-Business Sales & Marketing, Arisona, USA.

ІI. Допълнителна

? Hartline, M., (2014). Marketing Strategy, Text and Cases, Cengage Learning, USA.

? Parnell, John A., (2013): Strategic Management: Theory and practice.

? Paul, F., (2012). Marketing Strategy: How to Prepare It - How to Implement It, Butterworth-Heinemann, Woburn, UK.

? Doole, I., Robin Lowe, (2012). International Marketing Strategy, Cengage Learning, USA.

? Dave Ch., Fiona Ellis-Chadwick, (2012). Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice, Rotolito Rombalda, Italy.

? Kumar, V., Werner Reinartz (2012). Customer Relationship Management, Springer.

? Прайснер, А. (2011). Мениджмънт на клиентите. Какво очакват клиентите от нас? Как да го използваме? Еастра холдинг груп АД, София.

? Ferrell, O. C., Michael Hartline, (2011). Marketing Strategy, Cengage Learning, USA.

? Залтман, Дж. (2006). Как мислят потребителите?

? Дракър, П. (2005). Предприемачество и иновации

? Портър, М, (2004)Конкурентното предимство на нациите.

? Гантънбайн, Д. (2000). Директен маркетинг и управление на клиентите Софт Прес.