BAMB622 Емоционален маркетинг

Анотация:

Целта на курса “Емоционален маркетинг” е студентите да получат необходимите знания за същността и основните принципи влиянието на емоциите върху потребителското поведение.

В логическа последователност и обвързаност се изясняват следните основни въпроси: за същността на потребителското поведине, причините, които карат потребителите да купуват, рационално и емоционално пазаруване, невромаркетинг, мърчандайзинга, бранда и онлайн пазаруването и емоциите.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

1) знаят:

? Познават съвременните виждания за същността на емоциите през маркетинговата гледна точка

? Получават знания за различните маркетингови действия и стратегии, които включват емоционално влияние върху потребителите.

2) могат:

? Да разпознават отделните елементи на маркетинговите стратегии и обвързаността им с емоциите;

? Да прилагат напрактика възможността за изграждане на тези стратегии.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

1. Костова,С.,И.Петров, Продаване и управление на продажбите, Изд.”Тракия”,2002

2. Котлър Ф. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. “Класика и стил”, 2002.

3. Котлър Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. “Класика и стил”, 2000.

4. Котлър Ф. Управление на маркетинга, “Графема”, 1996

5. Голман, Д. (2011). Емоционалната интелигентност. София: Изток – запад.

6. Гитуни, М. (2000). Емоционалната интелигентност. София: Просвета.