BAMB807 Стратегически маркетинг

Анотация:

Курсът е обобщаващ. Цели да синхронизира и обобщи знанията на студентите от модул „Маркетинг” и да провери създадените знания и умения за съставянето на действащ стратегически план на организацията. Разглеждат се различните видове стратгии и очакваните от тях резултати.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

проф. Иван Боевски  д-р
доц. Едуард Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще: 1. Знаят особеностите и видовете маркетингови стратегии

2. Могат да съставят и следят за изпълнениета на стратегически маркетингов план

1) знаят:

• Различните видове маркетингови стратегии и условията, при които е подходящо те да се реализират

• Системата на подготвяне на маркетингова стратегия и нейния мониторинг

2) могат:

Да подготвят маркетингова стратегия и да я обосновават


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Кръстева Невяна, Петрова Ива, Стратегически маркетинг- маркетингови стратегии, С. 2007г.

Допълнителна литература:

1. Кръстева Н., „Направи си сам...маркетинг: Творчески стратегии в рекламата по време на криза”, ISBN: 978-954-323-548-3, Издателство „Авангард прима”,София, 2009

2. Кръстева Н.,„Маркетинг по време на рецесия”- ISBN: 978-954-323-555-1, Издателство „Авангард прима”,София, 2009

3. Кръстева Н.,„Дистрибуционна политика. Стопанска логистика”- ISBN: 978-954-323-506-3, Издателство „Авангард прима”,София, 2009

4. Кръстева Н.,„Основи на маркетинга”- ISBN: 978-954-323-561-1, Издателство „Авангард прима”,София, 2009, 290стр.

Средства за оценяване:

тестове-40%

семинари-20%

други-40%