SOCB754 Социометрика

Анотация:

Курсът въвежда студентите в теорията и практиката на измерванията в социалните науки и по-специално в социологията. Състои се от пет раздела.

В първия се въвеждат основни понятия от теорията на измерването и се разкрива същността на методите и процедурите на скалиране в социалните науки. Представя се Кумбсовата класификация на данните като теория за свойствата на хуманитарните и социалните емпирични системи с отношения, които лежат в основата на измерването в социалните науки.

Вторият раздел е посветен на данните “избор по предпочитание”. Разглеждат се алгоритмите и операционните процедури на техниката на едномерно разгъване, като се дава представа и за многомерното разгъване. Описват се методите за събиране на този вид данни, като методът на ранжиране, методът на сравняване по двойки и методът на последователните интервали.

В третия раздел се представят данните “единичен стимул”. Описва се теорията на скалограмния анализ и вероятностното му разширение в теорията за латентните черти. Дава се представа за двумерни модели на скалограмен анализ, като конюнктивния и компенсаторния модел.

В четвъртия раздел се разглеждат данните “сравняване на стимули”. Изяснява се законът на сравнителните съждения и се описва методът на сравняване по двойки като основен метод за събиране на данни от този вид.

Петият раздел обхваща данните за сходство. Тук се представя теорията на многомерното скалиране и методите за събиране на данни за сходство, близост или разстояние.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

доц. Елица Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите, които преминат пълния курс и изпълнят всички изисквания, в края на обучението ще могат:

да демонстрират знания за фундаменталните принципи на измерванията в социологията и социалните науки

да определят какви видове скали се получават при различните процедури на социометриката

да разпознават видовете данни, които се получават като резултат от различните инструкции към участниците в експерименти по скалиране и от различните процедури на скалиране

да демонстрират практически умения, когато трябва да прилагат адекватни методи на скалиране в различни социални изследвания

да покажат, че владеят софтуерните продукти за едномерно и многомерно скалиране и разгъване

да провеждат собствени изследвания за скалиране в социологията и социалните науки и да ги представят по най-добрия начин както устно, така и в писмена форма.


Предварителни изисквания:
Знания от уводен курс по статистика

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Герганов, Е. (1974). Психометрични методи за проверка и оценка на знания по български език. София: Народна просвета

Дэйвисон М. (1988). Многомерное шкалирование. Москва: Финанси и статистика

Coombs, C.H. (1964). A theory of data. New York: Wiley

Torgerson W. S. (1958). Theory and methods of scaling. New York: Wiley

Средства за оценяване:

Решаване на казуси. Провеждане на експериментални изследвания и презентацията им на студентска конференция.