SOCB703 Социална промяна и идентификация

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с класически подходи към социалната промяна и идентификация, както и с техните развития и критики в съвременната социология и антропология. В първата част на курса се представят структуралистките и функционалистки подходи на Маркс и Дюркейм към социалната промяна, опитите на Глукман и Търнър да отидат отвъд традиционното противопоставяне на конфликт и морални норми, както и два механизма за социална промяна - чрез контрол и насилие и чрез самопринуда. Накрая на първата част се дискутира понятието гъвкавост като реакция на социални преходи и транзиции (гъвкави работници и мениджъри, гъвкаво гражданство, гъвкави тела и т.н.). Във втората част на курса се разглеждат различни социални идентичности - етничност, раса, националност, пол и новите телесни идентичности, произвеждани от биотехнологиите, генетиката, фармацията и биомедицината. Курсът завършва с открития дебат доколко понятието идентичност е аналитично необходимо и нужно ли е да се заменя с други понятия.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Генчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

основни теории за социалната промяна и идентичността

основни дебати за конструкцията или автентичността на етнически, расови, национални и джендър идентичности

2) могат:

да четат критично и да съпоставят социологически и антропологически текстове

да анализират емпиричен материал от Западна Европа, САЩ, Африка, Австралия, Източна Европа и др.

да разпознават конфликтни тези и аргументите им и да ги използват в дискусии


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

- Карл Маркс, Фридрих Енгелс, Избрани произведения, т. 2 - Немска идеология (Партиздат: София, 1984).

- Емил Дюркем, Елементарни форми на религиозния живот: системата от тотеми в Австралия (София, 1998).

- Max Gluckman, Custom and Conflict in Africa (Barnes & Noble: New York, 1969).

- Виктор Търнър, Ритуалният процес: структура и антиструктура (Лик: София, 1999).

- Мери Дъглас, Чистота и опасност: анализ на понятията за омърсяване и табу (Лик: София, 2005).

- Норберт Елиас, Относно процеса на цивилизация: социогенетични и психогенетични изследвания (Атика: София, 2000).

- Elizabeth Dunn, "Slick Salesmen and Simple People: Negоtiated Capitalism in a Privatized Polish Firm", in: Mihael Burawoy and Katherine Verdery (eds), Uncertain Transition. Ethnographies of Change in the Postsocialist World (Rowman Publishers: Latham, 1999), pp. 125-150.

- Aihwa Ong, Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality (Duke UP: Cornell, 1999).

- Rogers Brubaker, Ethnicity Without Groups (Harvard University Press: Cambridge, Mass., 2004).

- Ian Hacking, "Why Race Still Matters", Daedalus, winter (2005), 102-116.

- Бенедикт Андерсън, Въобразените общности: Размишления върху произхода и разпространението на национализма (Критика и хуманизъм: София, 1998).

- Антъни Смит, Националната идентичност ("Кралица Маб": София, 2000).

- E. P. Thompson, The Making of the English Working Class (Penguin: Harmonsworth, 1991).

- David Kideckel, "The Unmaking of an East-Central European Working Class", in: Chris Hann (ed.), Postsocialism: Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia (Routledge: London, 2002), рр. 114-132.

- Джудит Бътлър, Безпокойствата около родовия пол: феминизмът и подриването на идентичността (Критика и хуманизъм: София, 2003).

- Джорджо Агамбен, Homo sacer: Суверенната власт и оголеният живот (Критика и хуманизъм: София, 2004).

- Nikolas Rose, The Politics of Life Itself. Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century (Princeton University Press: Princeton and Oxford, 2007).

- Rogers Brubaker and Frederick Cooper, "Beyond 'Identity'", Theory and Society, 29, 1 (2000), 1-47.

- Richard Handler, "Is Identity a Useful Cross-Cultural Concept?", in: John Gillis (ed.), Commemoration: The Politics of National Identity (Princeton University Press: Princeton, 1994), pp. 27-40.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%