SOCB701 Методи за анализ на данни

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с основните методи за анализ на данни от количествени изследвания в социалните науки. Курсът обединява основите на статистиката и приложението на компютърна програма (SPSS) при конструиране на социални индикатори, анализ на връзки и зависимости и моделиране на социални явления и процеси. Темите, които ще бъдат разгледани са: разновидност на признаците в социалните науки; скали и скалиране; описателни характеристики на разпределението – център, разсейване и форма на разпределението; основи на извадковите изследвания – видове извадки; конструиране на доверителни интервали за средна аритметична и относителен дял; проверка на хипотези за средна аритметична и относителен дял; анализ на връзки и зависимости – Хи-квадрат, корелационен и регресионен анализ. По време на курса ще бъдат разгледани примери с реални данни със свободен достъп (Европейско социални изследване 2006 г. и 2008 г.), които ще бъдат анализирани с помощта на компютърна програма (SPSS).

прочети още
Социология

Преподавател(и):

доц. Елица Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършването на курса студентите ще имат необходимите познания за работа с данни, приложение на основните количествени методи, както и умения за работа със специализиран софтуер (SPSS).
Предварителни изисквания:
Основни познания по статистика и ЕСИ.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Калинов, К. Статистически методи в поведенческите и социалните науки, НБУ, София, 2001.

Манов, А. Б. Статистика със SPSS, изд. Тракия, София, 2001.

Гоев, В. Д. Статистическа обработка и анализ на информацията от социологически, маркетингови и политически изследвания със SPSS, УНСС, София, 1996.

Харалампиев, К. Работа с данни в SPSS, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2009.

Харалампиев, К. SPSS за напреднали, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2007.

Средства за оценяване:

Оценяването включва тест върху теоретичната част на курса и изпит – решаване на практическа задача с помощта на специализиран софтуер (SPSS).