PHIB750 Отваряне на социологическите дисциплини

Анотация:

• Обосновава се съвременната дисциплинарна структура на социологията. Осветляват се епистемологическите и социални изисквания за отваряне на социологията като монодисциплинарна наука към другите социални и/или хуманитарни науки като отговор на проблема за финалното научно знание, релевантно на ,,изискванията на деня”. Отворянето на социологическите дисциплини е предмостие към интердисциплинарните и мултидисциплинарни науки/научни знания/. Главна цел на курса е студентите да натрупат компетенции по отношение рефлексивността на социологията и комуникативни възможности с оглед успешно участие в интердисциплинарни и мултидисциплинарни екипи, за справяне с комплксни познавателни ситуации.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

проф. Георги Фотев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

•Вътрещната структурация на ансамбъла от социологически дисциплини и начините по които тези дисциплини се отварят към дисциплинарни полета на други науки.

2) могат:

•Да участват в монодисциплинарни соц иологични изслдвания и в интердисциплинарни, респективно мултидисциплинарни изследователски колективи.


Предварителни изисквания:
•Да познават в досатъчна степен историята на социологията и да са натрупали базисни социологически знания, да са усвоили речника на социологията на едно първоначално ниво.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Абът, Андрю. Хаос от дисциплини. С.,2004.

2. Бодриар, Жан. Системата на предметите. С., 2003.

3. Вебер, Макс. Ученият и политикът. С., 1993.

4. Коев, Кольо. Метаморфозите на чужденеца. С., 1991.

5. Латур, Бруно. Никога не сме били модерни. С.,1994.

6. Лаш, Скот. Критика на информацията. С., 2004.

7. Лиотар, Жан Франсоа. Постмодерната ситуация. С., 1996.

8. Морен, Едгард. Мислещата глава. Преосмисляне на реформата. Реформиране на мисленето. С., 2000.

9. Нитцше, Фридрих. Веселата наука. С., 1994.

10. Рифкин, Джереми. Епохата на достъпа. С.,2001

11. Уолърстейн, Имануел и др. Да отворим обществените науки. С., 2002.

12. Фиш, Стенли. Няма такова нещо като свободно слово...и това е добре. С., 2003.

13. Фотев, Георги. История на социологията т.1.и т.2. С., 1993. Второ издание 2002.

14. Фотев, Георги. Социологическите теории на Е. Дюркем, М. Вебер, В. Парето. С., 1979.

15. Фотев, Георги. Граници на политиката. С., 2001.

16. Фотев, Георги. Диалогична социология. С., 2004.

17. Фотев, Георги. Дисциплинарна структура на социолгията. С., 2006.

18. Фотев, Георги. Ценности срещу безпорядък. С., 2009.

19. Фотев, Георги. Отваряне на социологическите дисциплини. Интервю, взето от Светла Колева.-В: Социолоически проблеми, 2008, кн.1-3.

20. Фуко, Мишел. Археология на знанието. С., 1996.

21. Светове в социологията. Сборник в чест на проф. Георги Фотев. Съставители: Пепка Бояджиева, Лиляна Деянова, Светла Колева, Кольо Коев. Университетско издателство ,,Св. Кл. Охридски”, 2006.

22. WhitLey, Richard. The Intellectual and Social Organization of the Sciences. Oxford, 1987.

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 50 %

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 50

%