PHIB650 Технологии и власт

Анотация:

Курсът има за цел да изгради една социологическа реконструкция на генезиса, развитието и актуалното състояние на технологичната организация на съвременните форми на власт. Първоначално фокусът на лекциите е поставен върху конструирането на суверенността в контекстта на преход от правната държава на средновековието към административната държава на абсолютизма. След което се показва историческата изменчивост в съществуването на абсолютната власт и нейната закономерна трансформация в държавата на управляването. Като втора модалност на съвременната власт, възникнала през ХVІІІ в. и утвърдила се през ХІХ в., в лекциите се въвежда и интерпретира дисциплината. Тук познавателния акцент от една страна е поставен върху властовите и знаниевите методи на дисциплинарната технология, а от друга страна – върху принципите на социално функциониране на нормализиращите институции. В заключителната си част, курсът от лекции проблематизира една трета модалност на властта: биополитиката, която използва специфична технология – регулиращия контрол – и е насочена към специфичен обект – населението.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

проф. Мартин Канушев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Студентите ще знаят социалния произход, историческото развитие и актуалното състояние на различните модалности на съвременната власт. Те ще познават принципите и логиката на действителното съществуване на суверенната, дисциплинарната и биополитическата власт; ще познават техните технологични, инструментални и институционални форми; ще знаят познавателните методи (нормативност и рационалност), чрез които те единствено могат ефикасно да функционират в социалната организация на съвременното общество.

2) могат: Студентите ще могат да дефинират технологиите, инструментите и институции, чрез които съществуват суверенната, дисциплинарната и биополитическата власт. Те ще могат да диагностицират ключовите социални проблеми, които са едновременно поле на властова намеса и обект на познавателно отношение. Ще могат емпирично да изследват и опишат поредицата „огнища на напрежение” в съвременното общество, където се сблъскват технологиите на властта и стратегиите на съпротива.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

А г а м б е н, Д. 2004. Homo Sacer. Критика и Хуманизъм, София.

Арент, Х. 2004. Айхман в Йеросалим: Бележки за баналността на злото. Сиела, София.

Вебер, М. 1992. Социология на господството. Социология на религията. УИ ”Св. Климент Охридски”, София.

Дуоркин, Р. 2003. Да се отнасяме към правата сериозно. Критика и хуманизъм, София.

Дюркейм, Е. 1999. Самоубийството. Социологическо изследване. Женифер - Хикс, София.

Дюркейм, Е. 2002. За разделението на обществения труд. СОНМ, София.

Кангилем, Ж. 1994. Нормално и патологично. УИ “Св. Климент Охридски”, София.

Фотев, Г. (съст.). 2005. Социология на отклоняващото се поведение. Просвета, София.

Фуко, М. 1992. Генеалогия на модерността. УИ “Св. Климент Охридски”, София.

Ф у к о, М. 1993. История на сексуалността. Волята за знание. ЕА, Плевен.

Ф у к о, М. 1996а. История на лудостта в класическата епоха. ЕА, Плевен.

Ф у к о, М. 1996б. Раждането на клиниката. Археология на медицинския поглед. УИ “Св. Климент Охридски”, София.

Ф у к о, М. 1996в. Археология на знанието. Наука и изкуство, София.

Фуко, М., Дерида, Ж. 1996. Лудостта. Критика и хуманизъм, София.

Фуко, М. 1997. Власт. Критика и хуманизъм, София.

Ф у к о, М. 1998. Надзор и наказание. Раждането на затвора. УИ “Св. Климент Охридски”, София.

Фуко, М. 2003. “Трябва да защитаваме обществото”. Цикъл лекции в Колеж дьо Франс, 1975-1976. ЛИК, София.

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 25%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 25%

РЕФЕРАТ 25%

КАЗУС 25%