APLB612 Социология на културата

Анотация:

Курсът запознава с една сравнително нова социологическа парадигма - конституирането на социалниая живот като продуктивна функция на културата. Сменя се акцентът - културата се представя не като пасивен компонент на социалната система, а като основополагащ механизъм за постигането и възпроизводството на социалната солидарност. Проблематизира се структурно-функционалната парадигма като натуралистична и редукционистка Третира се проблемът за масовата възпроизводимост на произведението на изкуството (В. Бениамин), на съотношение на технологията и творчеството в изкуството. Разглеждат се модерните медийни културни практики и типология на публиката.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

гл. ас. Теодора Карамелска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

формиране на знанията за социалните функции и еволюция на културата, проблемното виждане на съвременната българска култура.
Предварителни изисквания:
студенти, завършили базовото обучение в НБУ

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Реферат -10%

Есе-10%

Самостоятелна разработка(наблюдение,участие,анализ или интерпретация на художествено събитие)-40%

Изпит -20%