PHIB835D Философия на морала

Анотация:

Курсът запознава студентите със съвременните морални теории и мястото им в широк кръг обществени проблеми от социален и политически характер.

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Основните съвременни тенденции на развитие на моралната философия.

- Сферите на приложение на проблеми на съвременната морална философия в съвременния социално-политически контекст.

2) могат:

да анализират и обсъждат съвременни нормативни проблеми.

да се ориентират в многообразието от съвременни философски концепции за морала
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

Scanlon, T. What we owe to each other. Harvard 2000.

Дюи, Д. Човешка природа и поведение. София 2001.

Кант, И. Критика на практическия разум. София 1992.

Кант, И. Критика на чистия разум. София 1993.

Мур, Д. Основи на етиката. София 1996.

Тейлър, Ч. Изворите на Аза. София 2003.

Тодорова, В. (съст.) Антология по етика, Т.1., част 2. София 1989.

Фут, Ф. Възраждането на добродетелта. София 1998

Хабермас, Ю. Морал, право и демокрация. София 1999.

Хар, Р. Утилитаризъм. В: Алтернативи на несвободата. Пловдив 1998.

Хегел, Г. Феноменология на духа. София 1999.

Хегел, Г. Философия на правото. София 2000.

Допълнителна

ПЛАТОН: Държавата, София, 1981.

Хегел, Г. В.Ф. Феноменология на духа. София. 1969.

ХЕГЕЛ, ГЕОРГ ВИЛХЕЛМ ФРИДРИХ: Философия на правото, София 2002.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Към вечния мир, София 1993.

РОЛС, ДЖОН: Теория на справедливостта, София 1998.