PHIB717D Аналитична философия

Анотация:

Целта на курса е да се запознаят студентите с основните теми и проблеми в аналитичната философия, да се посочат новите подходи при решаване на класически философски проблеми.

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

проф. Димитър Вацов  д-р
доц. Ясен Захариев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• 1) знаят: Възникването и развитието на аналитичната философия,

Съвременните дебати в полето на аналитичната философия

2) могат: Да прилагат методите на логическия анализ при решаването на философски проблем


Предварителни изисквания:
Курс по символна логика

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Фреге, Г., “Функция и понятие” в: “Философия на логиката”, С., 2003

Фреге, Г., “Върху смисъла и значението” в: “Философия на логиката”, С., 2003

Фреге, Г., Върху понятието и предмета” в: “Философия на логиката”, С., 2003

Ръсел, Б., “За обозначаването”, в: “Философия на логиката”, С., 2003

Ръсел, Б., “Въведение в математическата философия”, гл.15, в: “Философия на логиката”, С., 2003

Мур, Дж. Е., “Предикат ли е съществуването”, в: “Философия на логиката”, С., 2003

Мур, Дж. Е., “Природата на съждението”, в: “Философия на логиката”, С.,2003

Витгенщайн, Л., “Логико-философски трактат”, в: “Философия на логиката”, С., 2003

Ръсел, Б., "Философия логического атомизма", Томск, 1999

Russell, B., Problems of Philosophy, O., 1912

Strawson, P., Introduction to Logical Theory, L., 1952

Strawson, P., “On Reffering”, in: Ostertag (ed.) Definite Description, L., 1998

Quine, W. V. O., Word and Object, C., 1960

Quine, W. V. O., Methods of Logic, N. Y., 1950

Тарски, А., “Семантическата концепция за истината”, в: "Теории за истината", С., 1992

Ramsey, F. P., The Foundations of Mathematics, L., 1931