PHIB512D Философията на Хегел

Анотация:

• Образователната задача на курса е да запознае студентите с етапите на развитие на философията на Г. В. Ф. Хегел, с основните аспекти на неговата философска система, историческите предпоставки, свързани с нейното възникване и с отражението на Хегеловата философия върху следващите направления на европейската философска мисъл.

• В курса се разглеждат: идеи и произведения на Хегел, съществено важни за развитието на философията на идеализма в Германия през началото на XIX век;

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните положения на философията на Хегел и нейното място в историята на философията; различните сфери на влияние на Хегеловите идеи до XX век.

2) могат:

• боравят с контекстуално-диалектическото значение на основните Хегелови категории и методичния смисъл и връзката между ключови понятия на философията, залегнали в основата на системата на Хегел;

• да използват конструктивния смисъл на диалектическото разсъждение;
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Шелинг - Система на трансценденталния идеализъм, София, 1983.

Дончев, Г. Хегел и неговите предшественици. С., 1982.

Дончев, Г. Шелинговата философия на тъждеството. В: Шелинг - Изложение на моята философска система, София, 1989.

Маркс, К. Немска идеология. В: Съчинения т.3, София., 1957.

Панова, Е., Основни проблеми във философията от Бейкън до Маркс, София, 1974.

Тодоров, Х. Очерци по философия на историята. София, 1996.

Хегел, Г. В.Ф. Философия на историята, т. 1-2, София, 1995.

Хегел, Г. В.Ф. Енциклопедия на философските науки, Т. 1., София, 1997.

Хегел, Г. В.Ф. Енциклопедия на философските науки, Т. 2., София, 2000.

Хегел, Г. В.Ф. Енциклопедия на философските науки, Т. 3., София, 1999.

Хегел, Г. В.Ф. Науката логика, Т. 1. София, 2001.

Хегел, Г. В.Ф. Науката логика, Т. 2. София, 2001.

Хегел, Г. В.Ф. Феноменология на духа. София. 1969.

ХЕГЕЛ, ГЕОРГ ВИЛХЕЛМ ФРИДРИХ: Философия на правото, София 2002.

Хегел, Г. В.Ф. История на философията. т.1-3. София, 1982.

Хегел, Г. В.Ф. Разумът в историята. София., 1996.

Янев, Я. Хегел. София, 1996.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Към вечния мир, София 1993.

КЕЛЗЕН, ХАН: Чистото учение за правото, София 1995.

ЛОК, ДЖОН: Два трактата за управлението, София 1996.

ПОПЪР, КАРЛ: Отвореното общество и неговите врагове, София 1996.

РОЛС, ДЖОН: Теория на справедливостта, София 1998.

РУСО, ЖАН-ЖАК: Избрани съчинения, т. 1, София 1988.