MUSB552 Сценична интерпретация - VI част

Анотация:

Курсът се състои от 30 часа разпределени в рамките на един семестър и е предназначен за студенти от Бакалавърска програма „Музика“ – II част. Той е II част от група от 4 аудиторни курса разпределени в 5, 6, 7 и 8 семестри от обучението на студентите. В тази втора част работата им е насочена към запознаване с природата на музикалната/танцовата творба, с нейните основни принципи на изграждане, с основни закони, провила и стратегии в творческото мислене. Основните направления на курса са практически. В практическата част студентът изучава инструментално или вокално изпълнителско майсторство, както и има възможност да усъвършенства актьорските и пластическите си умения. Основната насоченост на курса е към изграждането на цялостно практическо поведение и опитност.

Основните цели на курса са:

• Изучаване на техники по актьорско майсторство, основи на сценичното движение и ритмически умения

• Интерпретация, синтез между музика и текст

• Изграждане на цялостен художествен образ

прочети още
Музика

Преподавател(и):

доц. Нина Найденова  д-р
преп. Симеон Симеонов  
гл. ас. Ана Линчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основни поведенчески умения, които да допълват теоретичните им познания.

• Как сами да се справят и да работят с музикалния или танцовия текст на изучаваната творба.

2) могат:

• Да изпълняват вокални или инструментални произведения, съобразени с индивидуалните им възможности и желания.

• Да се включват в проекти към департамента или програмата.

• Да реализират самостоятелна изява или съвместна проява.


Предварителни изисквания:
• В зависимост от това дали изучават като основна специално вокална или инструменталната интерпретация – да покажат нивото на което са, за да се съобрази програмата с техните индивидуални възможности.

• За студентите изучаващи пеене се изисква тестване на вокалните умения – разпяване, което да определи типа глас и вида на вокалните упражнения.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Запознаване на студентите с произведението, което ще интерпретират.
 2. Дискусия за творчеството на авторите на произведението, времето в което са живели (основни икономически, политически, социални и естетически проблеми на съответната епоха).
 3. Актуалност на темите засегнати в произведението
 4. Музикално – драматургичен и режисьорски анализ на творбата
 5. Събитиен анализ.
 6. Определяне на основното действие (основен конфликт).
 7. Тема (дискусия за актуалността на темата и нейното асимилиране от участниците в постановката).
 8. Анализ на образите разгледани в перспективата на развитието им.
 9. Принципи и модели на протичане и изграждане на диалог.
 10. Определяне на свръх задача.
 11. Работа със сценограф.
 12. Сценично пространство
 13. Свързващи репетиции.
 14. Генерална репетиция с костюми, осветление, реквизит и декор.
 15. Представяне на сценични реализации.

Литература по темите:

• Аристотел. Поетика. С: Изток Запад, 2016. 116 стр.

• Нейгауз, Генрих Густавович. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога: Уч. пособие, 5-е изд. Москва: "Планета Музыки", 2015. 255 с.

• Станиславский, Константин Сергеевич. Работата на актьора. Том 1 С: Изток Запад, 2015. 480 стр.

• Станиславский, Константин Сергеевич. Работата на актьора. Том 2 С: Изток Запад, 2016. 360 стр.

• Brendel, Alfred. Music, Sense and Nonsense: Collected Essays and Lectures. London: The Robson Press, 2016. 464 p.

• Cox, Arnie. Music and Embodied Cognition: Listening, Moving, Feeling, and Thinking (Series: Musical Meaning and Interpretation). Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2016. 304 p.

• Dart, Thurston. The Interpretation of Music. London: Hutchinson, 1962. 192 p.

• Dolmetsch, Arnold. The Interpretation of the Music of the XVIIth and XVIIIth Centuries Revealed By Contemporary Evidence. Charleston: Forgotten Books, 2012. 504 p.

• Hatten, Robert S. Interpreting Musical Gestures, Topics, and Tropes: Mozart, Beethoven, Schubert (Series: Musical Meaning and Interpretation). Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 20104. 376 p.

• Hoffer, Charles, Bailey, Darrell. Music Listening Today. New York: Schirmer, 2015. 448 p.

• Klein, Michael L., Reyland, Nicholas. Music and Narrative since 1900 (Series: Musical Meaning and Interpretation). Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2012. 444 p.

• Klein, Michael L. Music and the Crises of the Modern Subject (Series: Musical Meaning and Interpretation) Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2015. 208 p.