MUSB450 Обща история на музиката - ІV част

Анотация:

• Курсът проследява развитието на музикалната история и дава на студентите многостранна подготовка по проблемите на музикалното развитие, на тенденциите в световната музикална култура.

• Овладяването на знания, умения и навици в тази област дават на обучаваните широко поле за прилагане на усвоената от тях информация в зависимост от насочеността им: 1) в много практически области на музикалното изкуство – музикознание, композиция, музикална критика, преподаване и др.; 2) като по-обща представа за музиката и създадената музикална литература, за нейното разбиране.

• Целта на обучението е да се направи исторически обзор и анализ на събитията и творците, на музикалната литература от ХХ век съвременността с нейната стилова и жанрова многообразност.

• Курсът цели да насочи студентите и към активно разбиране на музиката чрез слушане и анализ на различни музикални творби. Съвременният музикално-научен и общокултурен мироглед изисква базирането и съчетаването в дисциплината на основни понятия от областта на както на музикалната теория, музикалния анализ, хармония, полифония, оркестрация, музикалната естетика и др., така и на сферата на изкуството и хуманитаристиката въобще.

• Курсът изисква активност от страна на студентите и предполагат самостоятелна работа по темата и участие в дебат по време на семинарите, които в тематичния план са означени със знак ©.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.
проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• епохи и особености в историческото развитие на музикалното изкуство в контекста на общокултурното развитие и по-конкретно Романтизъм, национални музикални школи

• основни стилови и жанрови направления

• автори, основни творби

• основна музикална терминология, свързана с разглежданата проблематика

• анализ на музикални творби, осъществен чрез слушане на музика и разглеждане на нотни текстове

• да слушат активно и с професионално-аналитично отношение музика

• основни критерии за подбор на ползваната литература по музикална история от печатни и други източници.

2) могат:

• да формулират основни характеристики на музикалното изкуство през втората половина на ХІХ век и на предходните епохи

• да формулират основните стилови и жанрови направления

• да характеризират музикални школи и автори

• да характеризират и анализират основни музикални творби чрез усвоен музикално-терминологичен апарат

• да прилагат самостоятелно своите умения чрез усвоени навици по отношение на професионално-аналитичния подбор на съществуващата литература по музикална история

• да прилагат самостоятелно своите умения чрез усвоени навици, постигайки активно и професионално-аналитично слушане на музика


Предварителни изисквания:
• Да имат основни познания по музикална история от Древността до началото на ХХ век.

• Да имат основни музикалнотеоретични и музикално-терминологични познания.

• Курсът може да бъде посещаван и от студенти немузиканти с интереси в областта на музикалната история.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. ХХ век в музикалната история. Преосмисляне на музикалноизразните параметри като стилистични и музикалнотехнологични категории
 2. Веризъм в операта – същност, представители. Пучини – особености на творческата еволюция
 3. Руската музика от последните десетилетия на ХІХ и първата половина на ХХ век. Сергей Прокофиев. Сергей Рахманинов. Александър Скрябин
 4. Немският постромантизъм. Густав Малер, Рихард Щраус. Макс Регер
 5. Френският музикален импресионизъм. Клод Дебюси. Морис Равел
 6. Игор Стравински – периодизация на творчеството. Неокласицизъм
 7. Фолклор и композиторско творчество. Бела Барток. Золтан Кодай
 8. Немската музика в търсене на нови пътища. Паул Хиндемит – експресионистични и неокласицистични тенденции. Карл Орф, Курт Вайл
 9. Френската музика след Първата световна война. “Шесторката”. Артур Онегер – ораториално и симфонично творчество. “Млада Франция”. Оливие Месиан
 10. Дмитрий Шостакович. Насоки в симфонизма на ХХ век
 11. Музиката след Втората световна война. Следвоенен музикален авангард. Направления - конкректна и абстрактна музика, алеаторна музика, сонорна музика и др. Представители. Пиер Булез, Карлхайнц Щокхаузен. Шефер, Варез, Ксенакис. Пендерецки, Лютославск
 12. Музиката след 70-те години на ХХ век. Модернизъм и постмодернизъм
 13. Българската музика и музикалния ХХ век - композитори първомайстори; творчество между двете световни войни, идеи и представители
 14. Българската музика и музикалния ХХ век – творчество след 40-те години на ХХ век, идеи и представители
 15. Художествено - популярно в музиката: терминологични дебати. Музиката в условията на звукозаписа, радиото, телевизията, интернет

Литература по темите:

Арнаудова, Боянка. Българската опера – мит и модерност. Полис, София, 2005

Баларева, Агапия. Хоровото дело в България (от средата на ХIХ век до 1944 г.). С., БАН, 1992

Белтрандо-Патие, М.-К.: История на музиката, част 1, София, Музика, 1997

Белтрандо-Патие, М.-К.: История на музиката, част 2, София, Музика, 1999

Бикс, Розалия. Български оперен театър. Том 1. Музика, София, 1985

Вълчинова-Чендова, Елисавета. Градската традиционна инструментална практика и оркестровата култура в България - средата на ХIХ - края на ХХ век. С., 2001

Вълчинова-Чендова, Елисавета. Енциклопедия български композитори. С., СБК, 2003

Вълчинова-Чендова, Елисавета. Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации. ИИ, БАН, София, 2004

Данова, Диана. Musica Nova в българската музикална култура. ИИ, БАН, София, 2009

Енциклопедия на българската музикална култура, София, Издателство на Българската академия на науките, 1967

Илюстрована енциклопедия на музикалните инструменти от всички епохи и региони на света, текст Б. Абрашев и Вл. Гаджев, илюстрации Ант. Радевски, София, Кибеа, 2000

Каракостова, Румяна. Българският музикален театър между двете световни войни. ИИ, БАН, София, 2004

Конов, Я., автор и съставител, различни текстове: yavorkonov.alle.bg

Конов, Я.: За полифоничността (книга за студентите от НБУ), София, 2010

Крачева, Лилия. Музиката през вековете. Творци и творби. Част трета. С., Марс, 2020

Крачева, Лилия. Кратка история на българската музикална култура. С., Абагар, 2001

Крачева, Лилия. Българска музикална култура от древността до наши дни. София, Марс, 2008

Лазаров, Ст.: История на нотното писмо, София, Наука и изкуство, 1965

Леви, Клер. Диалогичната музика: блусът, популярната култура, митовете на модерността. ИИ, БАН, София, 2005

Леви, Клер. Още към дефинирането на популярната музика. – http://www.litclub.bg/library/musikologia/levy/popular_music.html.

Материали за български композитори - http://www.ubc-bg.com/

Манолов, З., Дим. Христов: Полифония, София, Музика, 1964, 2/1977, 3/1992

Михелс, У.: Атлас Музика (в 2 тома), превод П. Куюмджиева, Пловдив, Летера, 2000

Музикален терминологичен речник, съст. Св. Четриков, София, Наука и изкуство, 1969

Онегер, Артур. Аз съм композитор, Наука и изкуство, София, 1967

Палиева, Анда. Homo musicus между Балканите и Европа. Марс, София, 2006

Стравински, Игор. Хроника на моя живот, Музика, София, 1976

Хаджиев, П.: Елементарна теория на музиката, София, Музика, 1990

Хлебаров, Иван. Новата българска музикална култура. Т. 1. НМА, Хайни, София, 2003

Япова, Наташа. Музиката от началото на ХХ век. Опит върху историческия смисъл. Просвета, София, 2004

Classical music, General Editor John Burrows, DK Eyewitness Companions, Dorling Kindersley Limited, 80 Strand, London WC2R ORL Penguin Group, 2005

Fawkes, Richard: History of Classical Music, Robert Powell (Narrator), Naxos Audio Books, Audio CD, 2006

Goodall, Howard: Story of Music, BBC2, 2013, https://youtu.be/I0Y6NPahlDE?si=TCRNFFC_nIggtmiy

Karolyi, Otto: Introducing Modern Music, Penguin, London, New York, 1995

Michels, U.: dtv-Atlas zur Musik, Tafeln und Texte, Band 1, Munchen, Deutscher Taschenbuch Verlag und Barenreiter-Verlag, 1977

Michels, U.: dtv-Atlas zur Musik. Tafeln und Texte, Band 2, Munchen, Deutscher Taschenbuch Verlag und Barenreiter-Verlag, 1985

Rattle, Simon: Leaving home – Orchestral Music in the 20th Century, сериал от 7 епизода (1 Dancing On A Volcano, 2 Rhythm, 3 Colour, 4 Three Journeys Through Dark Landscapes, 5 The American Way, 6 After the Wake, 7 Threads), RM Arts, 1996, https://youtu.be/QQJz7GBtSaE?si=horcZUYJoOVJGL5Z

The Oxford Dictionary of Music (http://www.oxfordmusiconline.com/public/)

Освен това: текстови, графични, аудио-, видео- и други файлове, качени в Мудъл, налични в Интернет или в собствения ми електронен архив.

Средства за оценяване:

Принципно, оценяването се осреднява, обаче събеседването може да е решаващо.