MUSB929 Семинари: Научни семинари - ІІ част

Анотация:

ОПИСАНИЕ НА КУРСА:

Курсът предоставя основни познания за изготвяне на проекти в областта на културата и в частност музиката: идеен проект,описание; структуриране на отделните модули и тяхното подробно описание; проектиране на източниците за финансиране; реализиране.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:

Чрез предоставяне на основни познания за етапите в изготвянето на проекти и тяхното реализиране да се изградят практически умения и теоретични познания за изготвянето и финансовото обезпечаване на проекти и инициативи, съобразно специфичния национален контекст и международни стандарти.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Компетенции:

Студентите получават знания за етапите в работата по различни национални и международни проекти, за насочване към възможни източници на финансиране в областта на музиката и изграждане на умения за проучване на тези източници, подготовка за участие в процедурите за кандидатстване и набиране на средства, подготовка и представяне на документация, управление на получените финансови средства, мониторинг на изразходването им и отчитане пред финансиращата страна. Чрез практически разработки по зададени казуси и проекти студентите усвояват конкретни практически умения за изработвмане на документация, за нейната презентация и адекватна комуникация с представителите на различните финансиращи партньори.

Работа по конкретни проекти:

- За музикалносценични изяви

- За книжно издание

- За интернет издание

- За звукозаписно издание

Мултижанрови проекти


Предварителни изисквания:
Музикална култура, получена в базовото обучение.

Познания, свързани с ролята на продуцента.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Пенчев, Руслан. Управление на проекти. НБУ, София, 1998

• Илиевски, Кирил. Мениджърът в сценичните музикални изкуства. София, НБУ, Департамент Музика, 2009, [електронен документ] -http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/kiril_ilievski_menidgmant.pdf

• Drucker, P. The Practice of Management. Harper Business. 1993

• Томова, Биляна. Профил на културния мениджър или изкуството да управляваш. // Икономика, LXI, 20.07., N 1. С. Вж. също Томова, Биляна. Профил на културния мениджър или изкуството да управляваш. // Money.bg, 10.04.2007

Средства за оценяване:

Практическа разработка

Самостоятелна работа

Проект