MUSB450 Обща история на музиката - ІV част

Анотация:

• Курсът проследява развитието на музикалната история и дава на студентите многостранна подготовка по проблемите на музикалното развитие, на тенденциите в световната музикална култура.

• Овладяването на знания, умения и навици в тази област дават на обучаваните широко поле за прилагане на усвоената от тях информация в зависимост от насочеността им: 1) в много практически области на музикалното изкуство – музикознание, композиция, музикална критика, преподаване и др.; 2) като по-обща представа за музиката и създадената музикална литература, за нейното разбиране.

• Целта на обучението е да се направи исторически обзор и анализ на събитията и творците, на музикалната литература от ХХ век съвременността с нейната стилова и жанрова многообразност.

• Курсът цели да насочи студентите и към активно разбиране на музиката чрез слушане и анализ на различни музикални творби. Съвременният музикално-научен и общокултурен мироглед изисква базирането и съчетаването в дисциплината на основни понятия от областта на както на музикалната теория, музикалния анализ, хармония, полифония, оркестрация, музикалната естетика и др., така и на сферата на изкуството и хуманитаристиката въобще.

• Курсът изисква активност от страна на студентите и предполагат самостоятелна работа по темата и участие в дебат по време на семинарите, които в тематичния план са означени със знак ©.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.
проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• епохи и особености в историческото развитие на музикалното изкуство в контекста на общокултурното развитие и по-конкретно Романтизъм, национални музикални школи

• основни стилови и жанрови направления

• автори, основни творби

• основна музикална терминология, свързана с разглежданата проблематика

• анализ на музикални творби, осъществен чрез слушане на музика и разглеждане на нотни текстове

• да слушат активно и с професионално-аналитично отношение музика

• основни критерии за подбор на ползваната литература по музикална история от печатни и други източници.

2) могат:

• да формулират основни характеристики на музикалното изкуство през втората половина на ХІХ век и на предходните епохи

• да формулират основните стилови и жанрови направления

• да характеризират музикални школи и автори

• да характеризират и анализират основни музикални творби чрез усвоен музикално-терминологичен апарат

• да прилагат самостоятелно своите умения чрез усвоени навици по отношение на професионално-аналитичния подбор на съществуващата литература по музикална история

• да прилагат самостоятелно своите умения чрез усвоени навици, постигайки активно и професионално-аналитично слушане на музика


Предварителни изисквания:
• Да имат основни познания по музикална история от Древността до началото на ХХ век.

• Да имат основни музикалнотеоретични и музикално-терминологични познания.

• Курсът може да бъде посещаван и от студенти немузиканти с интереси в областта на музикалната история.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• История на музиката. Част втора. Съст. Мари-Клер Белтрандо-Патие. С., Музика, 1999.

• Михелс, Улрих. Атлас “Музика” в две части. Превод П. Куюмджиева, Ю. Куюмджиев. С., Летера, 2001г.

• The Oxford Dictionary of Music (http://www.oxfordmusiconline.com/public/)

• Енциклопедия на българската музикална култура. С., БАН, 1969.

• Енциклопедия на българската музикална култура. С., 1968.

• Енциклопедия България. Т.1-7.

• Вълчинова-Чендова, Е. Енциклопедия български композитори. С., СБК, 2003.

• Официалната страницата на ISCM http://www.iscm.org/index.php

• Стравински - "Хроника на моя живот"

• Онегер - "Аз съм композитор"

• Япова, Н. Музиката от началото на ХХ век. Опит върху историческия смисъл. С., Просвета, 2004.

• Хлебаров, И. Новата българска музикална култура. Т. 1. С., 2003.

• Крачева, Л. Българската музикална култура. От древността до наши дни. С., Марс, 2008.

• Баларева, А. Хоровото дело в България от средата на ХІХ век до 1944. С., 1992.

• Бикс, Р. Български оперен театър. Том 1. С., 1985.

• Каракостова, Р. Българският музикален театър между двете световни войни. С., 2004.

• Вълчинова-Чендова, Е. Градската традиционна инструментална практика и оркестровата култура в България ( средата на ХІХ век – края на ХХ век). С., 2000.

• Анда Палиева – Homo musicus между Балканите и Европа. С., 2006.

• Арнаудова, Б. Българската опера – мит и модерност. С., 2005.

• Вълчинова-Чендова. Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации. С.,ИИзк. БАН, 2004.

• Данова, Диана. Musica Nova в българската музикална култура. С., ИИзк. БАН, 2009.

• Леви, Клер. Още към дефинирането на популярната музика. – http://www.litclub.bg/library/musikologia/levy/popular_music.html. Откъс от книгата - Клер Леви. Диалогичната музика: блусът, популярната култура, митовете на модерността. С., ИИзк. БАН, 2005.

• Официални интернет сайтове на композитори (с библиография).

• Материали в Moodle

Средства за оценяване:

реферат, дискусия, семинар, тест, изпит

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

При текуща оценка са въведени 4 форми на оценяване: реферати (2), дискусия и семинар, оценката се формира на базата на 2 реферата; 1 реферат и участие в дискусия; 1 реферат и участие в семинар.

При явяване на семестриален изпит, оценката се формира въз основа на зададен тест и дискусия.

При явяване на изпит извън сесията, оценката се формира въз основа на подготвени 2 реферата или 1 реферат и дискусия.