MUSB929 Семинари: Научни семинари - ІІ част

Анотация:

ОПИСАНИЕ НА КУРСА:

Курсът предоставя основни познания за изготвяне на проекти в областта на културата и в частност музиката: идеен проект,описание; структуриране на отделните модули и тяхното подробно описание; проектиране на източниците за финансиране; реализиране.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:

Чрез предоставяне на основни познания за етапите в изготвянето на проекти и тяхното реализиране да се изградят практически умения и теоретични познания за изготвянето и финансовото обезпечаване на проекти и инициативи, съобразно специфичния национален контекст и международни стандарти.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Компетенции:

Студентите получават знания за етапите в работата по различни национални и международни проекти, за насочване към възможни източници на финансиране в областта на музиката и изграждане на умения за проучване на тези източници, подготовка за участие в процедурите за кандидатстване и набиране на средства, подготовка и представяне на документация, управление на получените финансови средства, мониторинг на изразходването им и отчитане пред финансиращата страна. Чрез практически разработки по зададени казуси и проекти студентите усвояват конкретни практически умения за изработване на документация, за нейната презентация и адекватна комуникация с представителите на различните финансиращи партньори.

Работа по конкретни проекти:

- За музикалносценични изяви

- За книжно издание

- За интернет издание

- За звукозаписно издание

Мултижанрови проекти


Предварителни изисквания:
Музикална култура, получена в базовото обучение.

Познания, свързани с ролята на продуцента.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Проект - що е то? Същност на проекта
 2. Проектът като задължителен компонент от реализацията на творческата идея
 3. Анализ на потребностите
 4. Структура на проекта и графично оформяне, международни стандарти
 5. Документация и приложения
 6. Планиране и етапи в проекта
 7. Компоненти на проекта - задължителни и специфични
 8. Изработване на проектобюджет като неразделна част от проекта
 9. Защита на проекта
 10. Представяне на проект пред финансиращи структури
 11. Резюме на проекта
 12. PR на проекта
 13. Модифициране на проекта съобразно възможните източници на финансиране
 14. Координиране на проекта
 15. Мониторинг на проекта и архивиране

Литература по темите:

Пенчев, Руслан. Управление на проекти. НБУ, София, 1998

Илиевски, Кирил. Мениджърът в сценичните музикални изкуства. София, НБУ, Департамент Музика, 2009, [електронен документ] -http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/kiril_ilievski_menidgmant.pdf

Drucker, P. The Practice of Management. Harper Business. 1993

Томова, Биляна. Профил на културния мениджър или изкуството да управляваш. // Икономика, LXI, 20.07., N 1. С. Вж. също Томова, Биляна. Профил на културния мениджър или изкуството да управляваш. // Money.bg, 10.04.2007

Средства за оценяване:

По принцип оценяването се осреднява, но събеседването може да се окаже решаващо.