MUSB451 Инструментознание

Анотация:

Курсът е двусеместриален, (2 части, 30 + 30 часа, от които 50 лекционни, 6 семинарни и 4 практически. Целта на курса е студентите да се запознаят с историята, устройството, тоновите обеми, нотирането, характеристиките на тембрите, принципите и начините на звукоизвличане, разновидностите, музикална и теоретична литература за съответния инструмент, възможностите за участие в музикалната практика – в исторически и съвременен аспект.

Да осмислят ролята и функцията на акустичните явления за развитието на музикалните инструменти като конструкция и при употребата им в музикалната практика .

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Георги Петков  д-р
проф. Стефан Драгостинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Курсът е двусеместриален, (2 части, 30 + 30 часа, от които 50 лекционни, 6 семинарни и 4 практически. Целта на курса е студентите да се запознаят с историята, устройството, тоновите обеми, нотирането, характеристиките на тембрите, принципите и начините на звукоизвличане, разновидностите, музикална и теоретична литература за съответния инструмент, възможностите за участие в музикалната практика – в исторически и съвременен аспект.

Да осмислят ролята и функцията на акустичните явления за развитието на музикалните инструменти като конструкция и при употребата им в музикалната практика .
Предварителни изисквания:
Познания по елементарна теория на музиката, физика (акустика),

обща итория, обща история на музиката.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Медни духови инструменти
  2. Езичкови духови инструменти
  3. ударни инструменти
  4. Фолклорни инструменти

Литература по темите:

Wikipedia

Всякакви музикални енциклопедии

Енциклопедия "Музикални инструменти" от Божидар Абрашев

Учебник "Музикални инструменти" в два тома от Божидар Абрашев

Учебник "Музикални инструменти" от Димитър Сагаев

Учебници по физическа акустика

Справочник по инструментознание от Димитър Тъпков

Handbuch der Musikinstrumentenkunde - Curt Sachs

Die Musikinstrumente unserer Zeit (Taschenbuch)

"Современный оркестр" - Рогал-Левицкий