VIPB924 Скулптура

Анотация:

Посредством изследване на взаимовръзките и динамиката между обем, структура, форма и среда се придобиват:

• основни познания и умения при изграждане и проектиране на пространствени композиции

• основни пластични познания и умения за пространствено изграждане на човешкото тяло

• основни познания за видове материали и способност за боравене с различни изразни форми и техники за създаване и обработка на пластични композиции,

Запознаване с конкретни художествени и стилови проблеми, касаещи формообразуването; анализ на художествени проекти и композиционни решения, касаещи значението на пространство, форма, материал и мащаб при визулизирането на творчески идеи.

Изграждане на практически умения за изграждане и реализиране на пространствени композиции в различни материали и мащаб.

Изграждане на практически умения за работа с подходящи материали в индивидуалната творческа дейност. Развиване на гъвкаво творческо мислене на студента, чрез прилагане на разнообразните възможности на трайни и нетрайни материали при решаване на индивидуални творчески пространствени задачи.

Създаване на отношение към процесите в изкуството днес, касаещи взаимовръзките между концепция, пространство, форма и структура. Оформяне на самостоятелно творческо мислене на базата на наученото в курса.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Венцислав Занков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Знаят:

Основни принципи при пластичното формообразуване;

Основни принципи на проектиране и конструиране на пространство;

Основни принципи, техники, технологии и материали при реализация на скулптурни, пластични и пространствени идеи;

Основни течения и стилове в изобразителното изкуство, според разбирането и използването на форма, структура, материал, пространство и среда;

Основни течения и стилове в изобразителното изкуство според разбирането, възприемането и пластичното интерпретиране на човешкото тяло като скулптура;

Принципи и възможности при използване и прилагане на технологии и материали в съвременната скулптура.

Могат:

Да владеят основни умения за моделиране на човешка фигура и глава;

Да владеят основни изразни средства за създаване и обработка на триизмерен пластичен обект с нетрайни материали;

Да владеят умения за изграждане на прости и сложни пространствени и пластични композиции;

Да прилагат професионално разбирането за форма, структура и пространство в практически задачи;

Да прилагат гъвкавост и разнообразие при търсенето и прилагането на материали и композиционни решения, както в индивидуалната творческа дейност, така и при поръчкови задания.


Предварителни изисквания:
визуална култура и основни пластични умения в изграждане на тримерни обекти

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Идеи за обем, форма, структура и пространство. 2. Пропорции, пластика и динамика на човешките форми. 3. Принципи на изграждане на формата. 4. Форма в пространството и пространство във формата - композиране. Вътрешно и външно пространството при формообразуването 5. Принципи и начини на изграждане на идейни проекти. 6. Изразни средства в скулптурата и тяхното прилагане. 7. Взаимовръзки между водеща идея, композиция, форма, материал и размер. 8. Визуална среда и визуални пластични решения. 9. Класически материали, използвани в скулптурата. 10. Съвременни технологии и материали в скулптурата. 11. Трайни и нетрайни материали. 12. Скулптурата в публичното пространство. 13. Скулптура, инсталация, обект – автори и примери. 14. Интерактивна скулптура. 15. Кинетична скулптура –автори и примери.
  2. практически разработки

Литература по темите:

Conversations on Sculpture (Perspectives in Contemporary Sculpture) by Glenn Harper (Editor), Twylene Moyer (Editor)

Sculpture Now (World of Art) by Anna Moszynska (Author)

A Sculpture Reader: Contemporary Sculpture Since 1980 (Perspectives in Contemporary Sculpture) by Glenn Harper (Editor), Twylene Moyer (Editor), Karen Wilkin (Introduction)

Sculpture since 1945 (Oxford History of Art) Andrew Causey (Author)

Sculpture Today by Judith Collins

Sculpture: Technique, Form, Content, by Arthur Williams

Средства за оценяване:

Практическа разработка -конферанс

Домашна работа

Събеседване.