VIPB917 Скулптурa

Анотация:

Придобиване на основни познания при изграждане и проектиране на пространствени композиции

Придобиване на основни пластични познания за пространствено изграждане на човешкото тяло

Придобиване на основни познания за видове материали и способност за боравене с различни изразни форми и техники за създаване и обработка на пластични композиции,посредством изследване на взаимовръзките между обем, структура, форма и динамика чрез средствата на скулптурата;изследване на обем, пропорции и пространства на човешкото тяло;изучаване на конструкция, форма, обеми и пропорции на човешката глава

Представяне и запознаване с конкретни художествени и стилови проблеми, касаещи формообразуването; анализ на художествени проекти и композиционни решения, касаещи значението на пространство, форма, материал и мащаб при визулизирането на творчески идеи

Запознаване с основни положения при формообразуването –оси и маси

Създаване на практически умения за работа с подходящи материали в индивидуалната творческа дейност.

Изграждане на практически умения за изграждане и реализиране на пространствени композиции в различни материали и мащаб

Развиване на гъвкаво творческо мислене на студента, чрез прилагане на разнообразните възможности на трайни и нетрайни материали при решаване на индивидуални творчески пространствени задачи.

Оформяне на самостоятелно творческо мислене на базата на наученото в курса.

Създаване на отношение към процесите в изкуството днес, касаещи отношенията между концепция, пространство, форма и структура.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Венцислав Занков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Знаят:

Основни принципи при пластичното формообразуване

Основни принципи на проектиране и конструиране на пространство

Основни принципи, техники, технологии и материали при реализация на скулптурни, пластични и пространствени идеи.

Основни течения и стилове в изобразителното изкуство, според разбирането и използването на форма, структура, пространство и среда.

Основни течения и стилове в изобразителното изкуство според разбирането, възприемането и пластичното интерпретиране на човешкото тяло като скулптура.

Принципи и възможности при използване и прилагане на технологии и материали в съвременната скулптура

Могат:

Да владеят основни умения за моделиране на човешка фигура и глава

Да владеят основни изразни средства за създаване и обработка на триизмерен пластичен обект с нетрайни материали

Да владеят умения за изграждане на прости и сложни пространствени пластични композиции

Да прилагат професионално разбирането за форма, структура и пространство в практически задачи.

Да прилагат гъвкавост и разнообразие при търсенето и прилагането на материали и композиционни решения, както в индивидуалната творческа дейност, така и при поръчкови задания.


Предварителни изисквания:
пластична и визуална култура

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Понятие за обем, форма, структура и пространство.
 2. Пропорции, пластика и динамика на човешките форми
 3. Принципи на изграждане на формата
 4. Композиране на формата в пространството
 5. Принципи и начини на изграждане на идейни проекти
 6. Вътрешно и външно пространството при формообразуването
 7. Изразни средства в скулптурата и тяхното прилагане.
 8. Взаимовръзки между водеща идея, композиция, форма, материал и размер
 9. Класически материали, използвани в скулптурата.
 10. Визуална среда и визуални пластични решения.
 11. Съвременни материали и технологии в скулптурата.
 12. Трайни и нетрайни материали
 13. Технологии и процеси на реализация
 14. Скулптурата в публичното пространство
 15. Скулптура, инсталация, обект.
 16. практическа разработка

Литература по темите:

Conversations on Sculpture (Perspectives in Contemporary Sculpture) by Glenn Harper (Editor), Twylene Moyer (Editor)

Sculpture Now (World of Art) by Anna Moszynska (Author)

A Sculpture Reader: Contemporary Sculpture Since 1980 (Perspectives in Contemporary Sculpture) by Glenn Harper (Editor), Twylene Moyer (Editor), Karen Wilkin (Introduction)

Sculpture since 1945 (Oxford History of Art) Andrew Causey (Author)

Sculpture Today by Judith Collins

Sculpture: Technique, Form, Content, by Arthur Williams

Средства за оценяване:

Практическа разработка -конферанс

Домашна работа

Събеседване.