POLB125 Дигитална политика

Анотация:

Курсът е чрез разглежда трансформацията на обществените пространства, практики и политики в резултат от възможностите предоставяни от новите технологии. Чрез обсъждане и решаване на отделни казуси, анализ на проблемни ситуации, симулативни игри, работа по групи, семинари, лекции и упражнения да запознае студентите с обхвата, спецификата и основните проблеми свързани с дигиталната политика.

• Курсът има за цел и да създаде практически умения за политическа и гражданска активност в условията на общество, белязано от нарастващото значение на новите информационни и комуникационни технологии.

• Курсът съчетава разнообразие от форми на обучение: практически задачи, работа в група, дискусии, подготовка и презентация на портфолио, лекции.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

проф. Анна Кръстева  д-р
гл. ас. Ирена Тодорова  д-р
доц. Евелина Стайкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни понятия и теории за интернет демокрацията

• Новите неравенства и рискове пред киберобществото

2) могат:

• Да организират он-лайн мобилизации

• Да правят политически кампании в социалните мрежи


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Задължителна - публикациите на НБУ:

Кръстева А. (съст) Дигиталният гражданин. НБУ, 2013.

Препоръчителна:

Дичев, И. Спасов, О., (съст.). Новите млади и новите медии., Отворено общество. С., 2009.

Е-демокрация – България, http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/eg/home/index.html#

Информационните технологии и гражданското общество http://www.bluelink.net/wsis/bg/

Кастелс, Мануел. Възходът на мрежовото общество. С.: ЛИК, 2004.

Кардон Д. Интернет демокрацията. Обещания и граници. София: НБУ, 2012.

Кръстева А. (ред. )Дигиталния гражданин. С.:НБУ, 2013

Кръстева А. Е-кампания без е-политика.- Дичев И. и О.Спасов (съст.) Нови медии, нови мобилизации. С.:Институт Отворено общество, 2011, 40 – 55.

Кръстева А. Дигиталното публично пространство – политическият проект на Интернет революцията. Предговор на българския превод на Доминик Кардон Интернет демокрацията. Обещания и граници. София: Издателство на НБУ, 2012, 7- 14.

Carty V. (2011) Wired and mobilizing. Social movements, new technologies and electoral politics. N.Y, London: Routledge (Overview of social movement theories, pp.7-19, The 2008 US Presidential campaign and youth activism, pp 74 – 89)

Chadwick, Andrew. Internet politics. States, citizens and new communication technologies. Oxford University Press, 2006.

Clift S. Building Citizen-based Electronic Democracy Efforts (www.e-democracy.org/ intl/library/build.html#further);

Clift, St. E-Government and Democracy. www.stevenclift.com/?p=112;

Hindmar, Matthew. The myth of digital democracy. Princeton University Press, 2009.

Nixon P., V. Koutrakou and R. Rawal (eds) Understanding e-government in Europe. London and New York: Routledge, 2010.

Shark, Alan. Beyond e-Government & e-Democracy: A Global Perspective. BookSurge Publishing, 2008.

Shirky, Clay, « The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere, and Political Change », Foreign Affairs, New York, Jan-Fev. 2011. Vol. 90, Iss. 1.

Taylor, N. Brilliant ECitizen. Prentice Hall, 2006.

Средства за оценяване:

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА