POLB122 Политическо поведение

Анотация:

Курсът въвежда в ключови понятия като: политическа социализация, електорално поведение, политическо участие/ неучастие. Изследва основните общоприети и нетрадиционни / конвенционални или неконвенциални форми/ форми на политическото поведение, както и теориите за тяхното анализиране. Три типа избиратели биват разглеждани: френските, белгийските и българските.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

проф. Анна Кръстева  д-р
гл. ас. Ирена Тодорова  д-р
доц. Евелина Стайкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да анализират резултатите от избори, различните форми на участие, както и политическата апатия;

2) могат:

• да консултират политическите партии и организации как да стмулират гражданското участие.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Задължителна - публикациите на НБУ:

Кръстева А. (съст) Дигиталният гражданин. НБУ, 2013.

Krasteva A. et A.Todorov (dir) L’engagement citoyen. Sofia: NUB, 2009.

Кръстева А. и Т. Стоицова (съст) Първа година европейска България избори и образи. София: НБУ, 2008.

Препоръчителна:

Алмънд Г, Върба С., Гражданската култура, Гал-Ико, 2000

Бобио Н., Дясно и ляво. Основания и значения на едно политическо разграничение, София, ЛИК, 2001

Георгиев П., Българската политическа култура, София, К&M, 2000

Льобон Г. Психология на тълпите. Жарава, 2002

Танев Т., Политическата култура, Университетско издателство, Св. Климент Охридски”, София, 2001

Тодоров А. Елементи на политиката. София: Изд. на НБУ, 2012

Тодоров А., Граждани, партии, избори : България 1879-2009, София, Изток-Запад, 2010

Axford, B. and B. Rosamond. Political participation.- In: Axford, B. et al (eds) Politics: an introduction. London : Routlage, 1997, 109 – 138

Chiche, J. et al. L'espace politique des electeurs francais a la fin des annees 1990. Nouveaux et anciens clivages, heterogeneite des electorats.- Revue francaise de sciences politiques, 2000, vol. 50, N 3, 463 - 514

Kavanagh, D. Political science and political behaviour. London, etc. : George Allen&Unwin, 1983.

Lagroye, J. Sociologie politique. Paris: PFNSP, 1991, 294 - 408.

Matonti, F. Le comportement politique des Francais. Paris : Armand Colin, 1998, 48 – 60.

Mayer, N. et P. Perrineau. Les comportements politiques. Paris : Armand Colin, 1992.

Mayer, Nona. Sociologie des comportements politiques. Paris :Armand Colin, 2010.

Percheron, A. La socialisation politique. Paris: A. Colin, 1993, 91 - 155

Perrineau, P. Le symptome Le Pen. Radiographie des electeurs du Front national. Paris: Fayard, 1997.

Perrineau, P. (dir) L'engagement politique. Paris: PFNSP.

Schneider, V. La deprime des politiques. Paris : Seuil, 2001.

Ysmal, C. Transformations du militantisme et declin des partis.- Dans: Perrineau, P. L'engagement politique. Paris: PFNSP , 41 - 85.

Zulfikarpasic, A. Le vote blanc : abstention civique ou expression politique ? -Revue francaise de sciences politiques, 2001.

Средства за оценяване:

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА