POLB121 Политика и медии в 21-ви век

Анотация:

Политически науки

Преподавател(и):

доц. Момчил Баджаков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Алфандари, Елиезер, Медиите и властта. С. 2000

2. Арон, Р. Социология и политика, С.2001

3. Арон, Р., Демокрация и тоталитаризъм, С.1993

4. Блекуел, Енциклопедия на политическата мисъл, С.1997

5. Бобио, Н., Бъдещето на демокрацията, С. 1995

6. Ганев, В., Демокрация. Същност и основни начала. С.1946

7. Грей, Дж., Либерализмът, С. 1991

8. Гълбрайт, Дж. К.,Анатомия на властта, С.1993

9. Дал, Р., За демокрацията, С.1999

10. Дюверже, М., Социология на политиката, С.1999

11. Енциклопедичен речник по социология, С., М&М 1995

12. Иванов, Д., Властта. С.1985. Второ издание 1994 г.

13. Иванов, Д., Американското понятие за власт. С.1999

14. Кенън, П., Залезът на демокрацията, С., Обсидиан. 1996

15. Крик, Б., В защита на политиката, С.1998

16. Монтескьо.За духа на законите. С., 1984,с. 224-227.

17. Попър, К., Някои проблеми на новите демокрации, С.1993

18. Сартори, Дж., Теория на демокрацията, С., ЦИД, 1992, т. 1,2

19. Токвил, А. де, Демокрацията в Америка, С. 1994

20. Турен, А., Що е демокрация, С., 1996,с. 26.

21. Фотев, Г., Граници на политиката, С. 2002

22. Хайек, Фр., Принципи на либералния обществен ред. Панорама, 1992, № 1-2, с. 59-70

23. Хабермас, Юрген, Структурни изменения на публичността С. 1995

24. Чомски, Н., Медиите под контрол.С.1994

25. Янков, Г. Политологичната мисъл от древността до наши дни. С., УИ УНСС. 1999.

26. Свитък материали за курса "Демокрация и масмедии" - Департамент по политически науки

27. Denis McQuail, Mass Communication Theory. London 1987

28. Lyan, D., The Information Society: Issues and Illusions. Cdmbridge 1988

Алфандари, Е. Медиите и властта: Журналистиката между свободата на словото и социалната отговорност. София, 2000.

Ангов, К. Телевизионната среда. София, 2002.

Бауман, З. Глобализацията: Последици за човека. София, 1999.

Бжежински, Зб. Изборът: Глобално господство или глобално лидерство. София, 2004.

Боршуков, Г. История на българската журналистика (1844 – 1877, 1878 – 1885). София, 2003.

Знеполски, И. Новата преса и преходът. София, 1997.

Димитров, В. и С. Попова. Новото радио. София, 1995.

Константинова, З. и Ф. Панайотов. Из историята на българската публицистика (до 1878г.). София, 1992.

Монова, Т. Думите, които разделят. Политическият дискурс в печата. София, 1999.

Нейкова, М. Пресечна точка. София, 2003.

Петров, М. Америка – врява и разум. Журналистиката в САЩ в контекста на социалния живот 1883 – 1997. София, 1998

Симеонов, Вл. Журналистиката. София, 1999.

Тодоров, Д. Чуждестранна журналистика, С., 1977

Тодоров, Цв. Новият световен безпорядък. Размисли на един европеец. София, 2003.

Хабермас, Ю. Структурни изменения на публичността. София, 1995.

Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите. София, 1999.

Алфандари,Елиезер. Медиите и властта. С., 2000

Акбар,А. Медийните монголи пред вратите на Багдад, Сборник В края на века. Големите умове на нашето време за света и неговото бъдеще, С., 1998

Барт,Р. Въображението на знака. Народна култура, С.1991

Блекуел. Енциклопедия на политическата мисъл. С., 1997

Бодриар,Ж. Войната в залива не се състоя. Сп. Социологически проблеми, 1, 1994

Боршуков,Георги. История на българската журналистика. /1844-1877/, /1878-1885/. С., 1976

Бурдийо, П. Въпроси към истинските господари на света. Култура, 1999

Вебер,Макс. Ученият и политикът. С.,1993

Вебер,Макс. Социология на господството Социология на религията. С., 1992

Гълбрайт Джон. Анатомия на властта, С., 1995

Елитът и промяната в България. Свидетелства на първата вълна политици след 1989. С., 1998

Енциклопедичен речник по социология. Изд. на Института по социология, 1996

Знеполски,И. Новата преса и преходът. Трудното конституиране на четвъртата власт. Дружество “Гражданин”, С., 2000

Дюркейм, Емил. Избрано. С., 1994

Кабакчиева Петя, Духомир Минев. Преходът- Елити и стратегии. С., 1996

Карасимеонов,Георги. Медите, демокрацията европейските интереси, сп. Политически изследвания, 3, 1994

Кръстева Анна и др. Новият политически елит С., 1994

Кръстева,Луливера. Социални конфликти и журналистика: Същност, генезис и динамика на проявление. С., 1996

Лиотар,Ж. Постмомодерната ситуация. Наука и изкуство.София , 1996

Лозанов,Георги. Медии, власт и чувства. Българско медиазнание 1, С., 1996

MacLuhan Marshall. Understanding Media: the Extensions of Man (N.J.). The New American Libr. 1964

Медии и преход. Център за развитие на медиите, С., 2000

Медиите Послания? Преход, Център за социални практики, С., 1997

Найденов Димитър. Пресжурналистиката: 1989-1990-1992-1993-1994-1995 или …Е Ла Наве Ва, С., 1995

Николов Александър. Статистическата информация и четвъртата власт. С., 1997

Пачкова Петя. Елитът в светлината на изборите. С.,1996

Пешева Маргарита. Телевизионното махало. Екзакта, С.,1996

Ролан Барт. Въображението на знака. С., 1991

Putman, R. The comparative study in Political Elites, New Jersey, 1976

Fiske, J. British Cultural Studies and Television, in Channels of Discourse, Reassembled. Television and Contemporary criticism,

Routledge, London

Сартори Джовани.Теория на демокрацията. С., 1996

Хаджийски Иван. Бит и душевност на нашия народ. С., 1976

Хабермас Юрген. Структурни изменения на публичността, С., 1990

Hester,Al. An Eastern European Jornalism Primer: Building New Nations, The University of Georgia, 1996

Фотев,Г. Социологическите теории на Е.Дюркейм, В.Парето, М.Вебер, С. 1979

Чомски Ноам. Медиите под контрол. С., 1994

Wolton,D. Le nouvel espace public, Hermes 4, Ed. De CNRS, 1989

* * *

Барух,Е. Как тече информационният поток от властта към обществото/Разговор за взаимоотношенията институции- пресцентрове –журналисти/, сп.Четвърта власт бр. 2, 1997

Божилова,С. Политическият елит може да пропадне в медийния тебеширен кръг, в. Континент, VII, 225, 30 септември, 1998

Братанова,Р. Политиката и медиите- любовта помежду им може да бъде само извънбрачна, сп. Четвърта власт, бр. 4, 1998

Бунджулов,А. Посткомунистическите елити. Сп.Избор, есен, 1993

Варзоновцев,Д. Властната легитимация на елита . сп. Избор,1993

Дерменджиева,Г. Цензурата-символ на демокрацията?, сп. Четвърта власт, бр. 1-2, 1998

Димитрова,Б. Медиите между доверието, конкуренцията и властта, сп. Четвърта власт, бр. 1-2, 1998

Димитрова,Б. Три предизвикателства на новите технологии към журналистиката, сп. Четвърта власт, бр. 4, 1998

Енчева,Т. Провалената сделка за медиите, сп. Сега, 46, 27 ноември –3 декември 1997

Енчева,Т. Иван Костов: “Медиите са истинската опозиция “, сп. Сега, 2, 15-21 януари 1998

Енчева,Т. Държавата се оттегля от ефира . Идва инженерът. сп. Сега, 25, 25 юни- 1 юли 1998

Иванов, Дмитрий. Власт и медии, сп. Сега, 48, 11-17 декември, 1998

Кръстева,А. Идентичност, дискурс, власт. сп. Философски алтернативи, 3, 1996

Маклуън,М. Средството е съобщението, сп. Съвременна журналистика, 3, 1990

Карасимеонов,Г. Медиите, демокрацията и европейските изследвания, сп. Политически изследвания, 3, 1994

Пеева,Т. Иван Костов: “Медиите са истинската опозиция”, сп. Сега, 2, 15-21 януари 1998

Средства за оценяване:

Тест, Дискусия, Решаване на казус, две есета.